Autoritatea de supraveghere ţine Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor conține informații privind asigurătorii (reasigurătorii), intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări persoane juridice. Potrivit proiectului Regulamentului privind licenţierea pe piața asigurărilor, în Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor se indică:
 • denumirea participantului profesionist;
 • adresele sediului central, ale filialelor și/sau reprezentanțelor şi subdiviziunilor;
 • organul executiv;
 • categoria de asigurare, clasele şi tipurile de asigurare pentru care s-a eliberat licenţa, după caz;
 • data şi numărul deciziei de eliberare sau reperfectare a licenţei;
 • seria şi numărul formularului de licenţă;
 • data eliberării formularului de licenţă;
 • informaţia privind eliberarea copiilor autorizate şi a duplicatului de pe formularul de licenţă;
 • datele privind licențele suspendate/retrase.
Modificările şi completările în Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor se efectuează în baza deciziilor de eliberare, reperfectare, suspendare sau retragere a licenţei, sau eliberării duplicatului licenței, precum şi la solicitarea titularului licenței în cazul extinderii activităţii cu noi filiale/reprezentanţe sau alte subdiviziuni separate noi și modificării datelor ori încetării activităţii acestora. Temei pentru efectuarea înscrisurilor în Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor constituie solicitarea participantului profesionist privind înregistrarea unei filiale/reprezentanţe/subdiviziuni separate noi sau efectuarea modificărilor cu privire la acestea, sau decizia de încetare a activității acestora. În acest caz, participantul profesionist este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la autoritatea de supraveghere o cerere în vederea operării modificărilor şi completărilor în Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor, cu solicitarea copiei (copiilor) autorizate de pe licenţă. La cerererea se anexează:
 • confirmarea documentară privind înregistrarea subdiviziunii de către Serviciul Fiscal de Stat și/sau, după caz, decizia Agenției Servicii Publice;
 • actul de proprietate a imobilului în care se va desfășura activitatea sau contractul ce atestă posesiunea acestui imobil;
 • extrasul din Registrul bunurilor imobile emis de departamentul Cadastru al Agenției Servicii Publice;
 • declaraţie pe propria răspundere a organului executiv privind corespunderea subdiviziunii cerinţelor legale.
Informaţia cuprinsă în Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor se înscrie în termen de trei zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii autorităţii de supraveghere cu privire la acordarea/reperfectarea licenței sau de la data depunerii cererii cu privire la filiale/reprezentanţe sau subdiviziuni cu informarea asigurătorului (reasigurătorului) despre modificările operate. Înscrisurile incluse în Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor referitoare la filiale/reprezentanţe sau subdiviziuni constituie temei pentru acordarea accesului la Sistemul informaţional automatizat de stat RCA Data, după caz. În Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor se înscriu agenții de asigurare, activitatea cărora corespunde cerințelor Legii cu privire la asigurări. Dreptul de desfășurare a activității de intermediere în asigurări de către agenții de asigurare apare din momentul înregistrării acestora de către autoritatea de supraveghere în Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor. Cerinţele profesionale pe care trebuie să le întrunească agentul de asigurare persoană juridică şi agentul bancassurance, condițiile și modul de înregistrare  a agenților de asigurare în Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor, obligaţiile asigurătorilor privind supravegherea acestor agenţi, alte informaţii referitoare la aceştia se stabilesc prin actele normative ale autorităţii de supraveghere. Datele despre licențele asigurătorilor (reasigurătorilor) și brokerilor de asigurare și/sau reasigurare vor fi accesibile permanent publicului şi se vor plasa pe pagina web oficială a autorităţii de supraveghere.