Tranzacțiile de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare în afara pieței reglementate și MTF se efectuează în condițiile Regulamentului privind circulația valorilor mobiliare pe piața de capital. Pentru înregistrarea tranzacției suplimentar documentelor specificate la pct.18 - 24 din Regulament, subiectul declarării voluntare va prezenta:
  • copia declarației prealabile cu privire la declararea voluntară, depusă la Serviciul Fiscal de Stat;
  • copia dispoziției de plată, ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară;
  • declarația pe propria răspundere.
Valoarea tranzacţiei, indicată în dispoziţia de transmitere, trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea de bilanţ a valorilor mobiliare sau cu valoarea lor de procurare/subscriere, indicată în contractul de vânzare-cumpărare. În cazul în care datele din dispoziţia de transmitere nu corespund cerinţelor, societățile de registru și societățile de investiții vor refuza înregistrarea tranzacției până la înlăturarea erorilor depistate. Tranzacţiile efectuate în cadrul procedurii de declarare voluntară se indică în sistemul de ținere a evidenței deținătorilor de valori mobiliare și în rapoartele prezentate Comisiei Naționale a Pieței Financiare ca tranzacţii de tip ”declararea voluntară a valorilor mobiliare”. Alte informații despre declararea voluntară pentru valorile mobiliare vedeți aici.