Recepţionarea ordinelor de vânzare-cumpărare şi încheierea tranzacţiilor de vânzare-cumpărare pe piața reglementată sau în cadrul MTF se efectuează în conformitate cu Regulile pieței reglementate, inclusiv cu respectarea Regulamentului privind serviciile și activitățile de investiții. Coordonarea prealabilă cu CNPF a tranzacțiilor speciale în condițiile Regulilor pieței reglementate și MTF se va efectua doar în cazul valorilor mobiliare emise de o bancă sau companie de asigurări. Subiecţii declarării voluntare, în mod obligatoriu, suplimentar cerințelor stabilite în Regulamentul privind serviciile și activitățile de investiții, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.49/3 din 26.08.2015, vor anexa la ordinul de bursă şi vor prezenta societăților de investiții următoarele documente:
  • copia declarației prealabile cu privire la declararea voluntară, depusă la Serviciul Fiscal de Stat;
  • copia dispoziției de plată, ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară;
  • declarația pe propria răspundere.
Valoarea tranzacţiei, indicată în ordine, trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea de bilanţ a valorilor mobiliare sau cu valoarea lor de procurare/subscriere, indicată în contractul de vânzare-cumpărare. Prețurile din cadrul tranzacțiilor privind declararea voluntară a valorilor mobiliare, nu se vor lua în calcul la formarea prețului echitabil. Societatea de investiții nu este în drept să recepţioneze un ordin, datele căruia nu corespund cerinţelor stabilite. Decontările în cadrul tranzacţiilor de declarare voluntară pe piața reglementată sau MTF se vor executa de către Depozitarul central, după principiul ”livrare fără plată”. Tranzacţiile efectuate se indică de către bursa de valori în sistemul de tranzacționare și în rapoartele prezentate CNPF ca tranzacţii de tip ”declararea voluntară a valorilor mobiliare”. Ce prevede procedura în cazul declarării voluntare pentru valori mobiliare în afara pieței reglementate și MTF vedeți aici.