SA Aureola & Lombard a înregistrat, recent, în afara pieței reglementate și MTF, o tranzacție de vânzare-cumpărare a 116.990 valori mobiliare. Conform informațiilor prezentate de Comisia Națională a Pieții Financiare, volumul total al tranzacțiilor a fost de 11.699.000 lei. Cele 13 tranzacții înregistrate au fost efectuare în conformitate cu prevederile art.II alin.(3) din Legea nr.163-XVI din 13.07.2007 pentru modificarea și completarea Legii privind societățile pe acțiuni. Norma stipulează că acţionarii societăţilor care, la data intrării în vigoare a legii, 1 ianuarie 2008, au fost constituite ca societăţi pe acţiuni de tip închis îşi vor putea exercita dreptul de a înstrăina acţiunile societăţii închise, dacă statutul lor nu va prevedea altfel, după cum urmează:
  • acţionarul societăţii închise care doreşte să-şi vândă acţiunile este obligat să trimită organului executiv al societăţii o ofertă în scris cu indicarea condiţiilor tranzacţiei propuse. Organul executiv este obligat să înştiinţeze ceilalţi acţionari despre ofertă în termen de trei zile de la data primirii ei;
  • dacă, în decurs de o lună de la data înştiinţării despre oferta acţionarului, alţi acţionari ai societăţii nu şi-au exercitat dreptul de preemţiune asupra acţiunilor înstrăinate, acţionarul este în drept să le vândă oricărei alte persoane la un preţ nu mai mic decât cel propus acţionarilor societăţii;
  • la cererea creditorilor acţionarului societăţii, acţiunile care aparţin acţionarului menţionat pot fi vândute în temeiul hotărârii instanţei de judecată dacă, în termen de o lună de la data înaintării cererii, acţionarii societăţii nu s-au folosit de dreptul de preemţiune asupra acestor acţiuni;
  • la trecerea dreptului de proprietate asupra acţiunilor pe calea succesiunii de drept (moştenirii), donaţiei, sau din motivul neexecutării gajului, dreptul de preemţiune al acţionarilor nu se exercită.
Valori mobiliare vândute reprezintă 1,425 la sută din numărul total al acestora în circulație. Conform datelor publice disponibile, SA Aureola & Lombard este o societate pe acţiuni de tip închis. Aceasta a fost înregistrată în data de 26 septembrie 1995 și a devenit plătitor de TVA trei ani mai târziu, în 1998. Compania este licențiată în desfășurarea activității cu metale preţioase şi pietre preţioase și de funcţionare a caselor de amanet.