Declarațiile prealabile cu privire la declararea voluntară și notificările în acest sens se depun pe suport de hârtie la sediul central al Serviciului Fiscal de Stat. În ultima ediție a Monitorului Oficial a fost publicat Ordinul Fiscului privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de depunere și recepționare a Declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară și a Notificărilor cu privire la declararea voluntară a bunurilor. Potrivit Regulamentului, Serviciul Fiscal de Stat desemnează prin ordin intern funcționarii fiscali responsabili de recepționarea declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară și a notificărilor cu privire la declararea voluntară a bunurilor, încheind cu aceștia contracte de asigurare a confidențialității în partea ce ține de nedivulgarea datelor și informațiilor cunoscute în procesul de declarare voluntară a persoanelor fizice, cu excepția cazurilor prevăzute în art. 16 alin. (9) din Lege. Formularele declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară și notificărilor cu privire la declararea voluntară a bunurilor pot fi descărcate de către contribuabili de pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md. Declarația/Notificarea se prezintă de către subiectul declarării voluntare/reprezentantul subiectului declarării voluntare în două exemplare completate cu informații/date identice. În cazul constatării de către persoana responsabilă a Serviciului Fiscal de Stat a faptului neconcordanței informațiilor/datelor din exemplarele declarației/notificării, aceasta va refuza recepționarea declarației/notificării. Un exemplar al declarației/notificării se returnează subiectului declarării voluntare/ reprezentantului subiectului declarării voluntare și se consideră recepționată la data indicată în ștampila de recepție aplicată de persoana responsabilă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, iar exemplarul doi al declarației/notificării va fi preluată de persoana responsabilă a Serviciului Fiscal de Stat. Declarația/Notificarea se completează manual cu pixul sau la calculator. Rubricile declarației/notificării necompletate se barează obligatoriu. Declarația/Notificarea urmează să fie completată clar și să conțină date veridice. Corectarea declarației/notificării prin depunerea unei declarații/notificări noi (repetate) se permite. În cazul prezentării repetate a declarației/notificării de către subiectul și/sau reprezentantul subiectului declarării voluntare, se va considera veridică ultima declarație/notificare recepționată. Declarațiile/Notificările depuse cu omiterea termenelor stabilite de Lege nu vor fi recepționate de către Serviciul Fiscal de Stat. Taxa de declarare voluntară se achită separat pentru fiecare bun declarat voluntar. În cazul bunurilor supuse declarării voluntare, valoarea tranzacției indicată în contractul de vânzare-cumpărare și/sau diferența pozitivă rezultată din reevaluarea bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport din raportul de reevaluare este în valută străină, taxa de declarare voluntară se calculează din echivalentul în MDL al valorii tranzacției, reieșind din cursul oficial al BNM al valutei contractului de vânzare-cumpărare/raportului de reevaluare, la data contractului de vânzare-cumpărare/raportului de reevaluare. Notificările cu privire la declararea voluntară a bunurilor, care conțin informații despre bunurile declarate voluntar pentru care nu a fost achitată taxa de declarare voluntară în mărime deplină de 3%, nu vor fi recepționate de către Serviciul Fiscal de Stat. Notificările cu privire la declararea voluntară a bunurilor care conțin date/informații diferite decât cele indicate de subiectul declarării voluntare/reprezentantul subiectului declarării voluntare în declarația prealabilă cu privire la declararea voluntară a bunurilor, în partea ce țin de datele de identificare a bunul declarării voluntare și/ sau proprietarul nominal al bunului declarării voluntare aferente bunurilor imobiliare, mijloacelor de transport, valorilor mobiliare, cotelor-părți din întreprinderi, din pct. 1) al declarației prealabile cu privire la declararea voluntară a bunurilor, nu vor fi recepționate de către Serviciul Fiscal de Stat. Notificările cu privire la declararea voluntară a bunurilor prezentate Serviciului Fiscal de Stat, fără setul de documente atașat aferent categoriilor bunurilor supuse declarării voluntare prevăzut de art. 9 din Lege, nu vor fi recepționate de către Serviciul Fiscal de Stat. Contractele de vânzare-cumpărare a bunurilor supuse declarării voluntare, urmează a fi prezentate în limba română. În cazul contractelor de vânzare-cumpărare a bunurilor supuse declarării voluntare încheiate pe teritoriul Republicii Moldova în alte limbi, acestea urmează a fi traduse de către un traducător autorizat în limba de stat și legalizate în modul prevăzut de legislația națională. În cazul contractelor de vânzare-cumpărare a bunurilor supuse declarării voluntare încheiate peste hotarele Republicii Moldova, acestea urmează după caz:
  • a fi apostilate în conformitate prevederile Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, cu excepția cazurilor cînd Republica Moldova este parte la tratate care exceptează aplicarea convenției, și supuse procedurii de traducere legalizată în limba de stat; 
  • supralegalizate (legalizare consulară).
Regulamentul mai spune că Serviciul Fiscal de Stat prelucrează conform prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 2011 datele cu caracter personal ale subiectului declarării voluntare, reprezentantului subiectului declarării voluntare, precum și ale persoanelor terțe (proprietari nominali) indicate în declarația prealabilă cu privire la declararea voluntară. În toate cazurile când acțiunile de declarare voluntară se efectuează prin reprezentantul subiectului declarării voluntare, în setul de documente depuse (prezentate) Serviciului Fiscal de Stat se anexează copia legalizată a documentului ce confirmă împuternicirile reprezentantului. În documentele confirmative în cauză, urmează a fi consemnate, în mod expres, împuternicirile reprezentatului de a depune declarațiile prealabile cu privire la declararea voluntară și/sau notificările cu privire la declararea voluntară a bunurilor.