Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar anunţă concurs pentru selectarea băncii-mandatar care, în caz de necesitate, va efectua plata depozitelor devenite indisponibile pe parcursul anului 2019. Fondul va semna cu câştigătorul concursului un Contract de mandat, apariţia drepturilor şi obligaţiilor contractuale ale părţilor fiind condiţionate de retragerea licenţei şi iniţierea procesului de lichidare silită a unei bănci, de devenire a depozitelor acesteia indisponibile, precum şi de imposibilitatea Fondului de a efectua plata acestor depozite prin contabilitatea sa. Plata depozitelor garantate se efectuează în conformitate cu prevederile Legii privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar şi ale Regulamentului cu privire la plata depozitelor garantate de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. La concurs se admit băncile licenţiate care corespund următoarelor criterii:
  • să activeze în domeniul bancar nu mai puţin de cinci ani;
  • să deţină cel puţin o filială sau oficiu secundar în cel puţin 50% din unităţile administrativ teritoriale de nivelul doi;
  • să deţină şi să menţină capitalul normativ total nu mai mic de 500 milioane lei;
  • să nu fie subiect al măsurilor impuse în temeiul Titlului V, Capitolului 5 din Legea privind activitatea băncilor;
  • să respecte cerinţele prudenţiale, stabilite prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, şi anume:
- indicii de lichiditate; - suficienţa capitalului ponderat la risc;
  • să dispună de o calitate înaltă a activelor.
Oferta urmează a fi plasată în plic sigilat şi expediată până la 4 octombrie. Fondul de garantare a depozitelor în sistemul este o persoană juridică de drept public, constituită în baza Legii privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar şi are drept scop garantarea depozitelor în monedă naţională şi în valută străină deţinute de rezidenţi şi nerezidenţi persoane fizice în băncile licenţiate. Începând cu 1 ianuarie nivelul Plafonului de Garantare constituie 20.000 lei.