Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a articolului 328 alin. (3) lit. d) din Codul penal (excesul de putere și depășirea atribuțiilor de serviciu soldate cu urmări grave). Excepția de neconstituționalitate care a stat la baza acestei cauze a fost ridicată de către avocatul Radu Dumneanu, într-un proces pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani. Potrivit acestuia, dispozițiile articolului 328 alin. (3) lit. d) din Codul penal – ”soldate cu urmări grave” – ar fi unele imprevizibile. Curtea a analizat această excepție prin prisma articolelor 1 alin. (3) și 22, care garantează principiul legalităţii incriminării şi al legalității pedepsei penale, în coroborare cu articolul 23 alin. (2) din Constituţie, care instituie criteriile de calitate pe care trebuie să le îndeplinească o lege. Curtea a remarcat că nu există niciun text normativ care ar defini noțiunea de ”urmări grave”, utilizată în articolul 328 alin. (3) lit. d) din Codul penal. De asemenea, Curtea a observat că nici jurisprudența în materie nu a dezvoltat pentru noțiunea criticată un înțeles care să constituie un reper obiectiv în funcție de care să poată fi apreciat conținutul acesteia. Din contra, ea a reținut că norma contestată îi acordă instanței de judecată o marjă largă de discreție, fapt care a generat o practică judiciară neunitară. Așadar, având în vedere multitudinea semnificațiilor acestei sintagme, destinatarul normei penale nu poate ști care este acțiunea/inacțiunea prohibită astfel încât să-și adapteze conduita în mod corespunzător. În practică, stabilirea acestora nu poate fi făcută de către cei competenți să aplice legea penală, decât în baza unor criterii lipsite de suport legal. Chiar dacă se face apel la consultanța de specialitate, destinatarul normei ar putea fi privat de posibilitatea conformării cu prevederile legale. Din această perspectivă, Curtea a considerat că prevederile articolului 328 alin. (3) lit. d) din Codul penal sunt formulate de o manieră imprecisă și neclară și le conferă autorităților care le aplică o marjă excesivă de discreție. Prin urmare, ele nu îndeplinesc standardul calității legii penale, fiind contrare articolelor 1 alin. (3) și 22, coroborate cu articolul 23 alin. (2) din Constituţie. Pornind de la cele menționate, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate și a declarat neconstituțională litera d) din alineatul (3) al articolului 328 din Codul penal.