Societățile de registru sunt obligate să transmită Depozitarului central registrele deținătorilor de valori mobiliare și documentația aferentă completă, inclusiv istoricul, în format electronic și pe suport de hârtie. Conform proiectului Procedurii de transmitere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare și documentației aferente către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, documentele urmează să fie predate în termen de până la:
 • 31 ianuarie 2019 – în cazul valorilor mobiliare ale entităților de interes public;
 • 31 iulie 2019 – în cazul valorilor mobiliare ale entităților admise spre tranzacționare în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare;
 • 31 iulie 2020 – în cazul valorilor mobiliare ale altor entități.
Transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare și documentației aferente se va efectua cu respectarea următoarelor principii:
 • acuratețe și corectitudine – toate datele și documentele transmise de către societățile de registru și emitenții care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător vor purta un caracter integru;
 • caracter complet - toate datele transmise de către societățile de registrul vor include registrele deținătorilor de valori mobiliare și documentația aferentă completă, inclusiv istoricul, în format electronic şi pe suport de hârtie;
 • securitate și confidențialitate – în procesul de transmitere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare și documentației aferente va fi asigurată confidențialitatea datelor și vor fi excluse dezvăluirile și/sau accesul neautorizat la date;
 • eficiență și promptitudine - transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare și documentației aferente se va efectua în termenele stabilite de transmitere și în condiţiile unor costuri minime;
 • continuitate - subiecții vor realiza activitățile de pregătire necesare până la transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare și documentației aferente și vor asigura conlucrarea după transmiterea acestora, pentru a asigura continuitatea activității de evidență a valorilor mobiliare și a nu perturba activitatea deținătorilor de valori mobiliare, emitenților, societăților de registru și altor participanți la piața de capital;
 • echitatea/egalitate - transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare și documentației aferente se va efectua cu respectarea  drepturilor și intereselor  tuturor părților împlicate în procedura de transmitere, precum și  răspunderea egală a părților implicate, potrivit prevederilor legislației.
Transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare și documentației aferente ale entităților de interes public se efectuează în perioada indicată în programul de transmitere. Perioada exactă (ziua, ora) de transmitere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare și documentației aferente ale entităților de interes public se stabilește în cadrul unui plan de transmitere, încheiat de comun acord între Depozitarul central și fiecare dintre societățile de registru. Perioada exactă (ziua, ora) de transmitere se va încadra în limitele perioadei de timp indicate în Program. Planul va fi prezentat Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) și Băncii Naționale a Moldovei (BNM) de către Depozitarul central cel târziu cu cinci zile lucrătoare până la data inițierii transmiterii. Cu cel târziu, cu 15 zile lucrătoare înainte de data inițierii procedurii de transmitere a registrelor, societatea de registru:
 • informează emitenții de valori mobiliare ale căror registre urmează a fi transmise, operatorul de piață/sistem și societățile de investiții, care vor asigura publicarea informației despre inițierea procedurii de transmitere în modul stabilit la art.16 alin.(2) din Legea nr.171/2012.
 • încetează recepţionarea cererilor privind efectuarea înscrierilor în sistemul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare.
Emitentul trebuie sa achite societății de registru toate cheltuielile legate de transmiterea registrului deținătorilor de valori mobiliare și documentației aferente. Existența obligațiilor de plată a emitentului faţă de societatea de registru și/sau existența unor litigii între aceștia nu poate servi temei pentru reţinerea transmiterii sau netransmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare și documentației aferente către Depozitarul central.