Ofertele de livrare a bunurilor sau a serviciilor care au un preț anormal de scăzut vor fi descalificate. Asta se va face dacă ofertantul nu reușește să demonstreze accesul său la o tehnologie specială sau la condiții de piață mai avantajoase care i-ar permite să ofere un asemenea preț scăzut al ofertei. Prevederile se conțin în proiectul noului Regulament privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri, propus pentru consultări publice. Alte modificări propuse de autorități stabilesc că oferta se semnează electronic și se prezintă utilizând Sistemul Informațional Automatizat ”Registrul de Stat al Achizițiilor Publice”. După finalizării licitației electronice, sistemul informatic va pune la dispoziția autorității contractante clasamentul rezultat, determinat prin luarea în considerare a ofertelor finale introduse de ofertanții participanți și pe baza criteriului de atribuire specificată în invitația/anunțul de participare. Cât ține despre prețul final rezultat în urma licitației electronice nu se mai pot cere clarificări decât cu privire la justificarea prețului anormal de scăzut ofertat, fără a se permite însă modificarea acestuia. Proiectul mai stabilește că dacă în urma demersurilor realizate de autoritatea contractantă ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează, în termenii stabiliți în invitația/anunțul de participare, în mod corespunzător îndeplinirea integrală a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractantă va evalua oferta depusă de agentul economic clasat pe locul următor. Termenul-limită de prezentare a ofertelor urmează să fie menținut, și anume de cel puțin 7 zile – pentru bunuri și 12 zile – pentru servicii. Amintim că, documentul stabilește că atribuirea unui contract de achiziții publice pentru bunuri şi servicii prin cererea ofertelor de preturi este precedată de licitația electronică, care se va baza pe una dintre următoarele elemente ale ofertei:
  • exclusiv pe preț, în cazul în care contractul este atribuit doar în baza criteriului cel mai scăzut preț;
  • pe preț și pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate în anunțul de participare și/sau în documentația de atribuire.