Experții anticorupție cred că transmiterea în superficie către Federația Moldovenească de Fotbal a unei porțiuni de teren cu suprafața de 0,5129 ha, din proprietate publică a statului aflat în folosința Centrului Internațional de Expoziții ”Moldexpo” SA, ar putea să prejudicieze statul. Cu toate acestea, Hotărârea Guvernului cu privire la transmiterea terenului a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial.

În opinia experților din cadrul Direcției legislație și expertiză anticorupție a Centrului Național Anticorupție, nota informativă a proiectului, precum și normele cuprinse în acestea sunt lacunare în ceea ce privește asigurarea garantării atingerii scopului propus prin implementarea proiectului.

”În aceste condiții, proiectul crează posibilități pentru activități cu potențial de risc ce vizează posibila implicare a unor grupuri de interese în acțiuni dubioase sau riscante ce vor avea ca scop în timp privatizarea terenului acordat în superficie, or acesta nu este scopul indicat în nota informativă, respectiv nu este scopul proiectului hotărârii de Guvern”, se menționează în raportul întocmit de experți.

Aceștia mai menționează că, ținând cont că domeniul proprietății publice este unul vulnerabil la manifestări de corupție, autorul urmează să ofere garanții pentru respectarea interesului public și protecției proprietății publice, prin adoptarea unui cadru juridic coerent, transparent și eficient.

Experții menționează că, deși Legea nr.360/2003 face referință la proprietatea exclusivă a statului asupra unor terenuri (autorul menționează la fel acest aspect în nota informativă), cadrul juridic general ce reglementează regimul juridic al superifciei (art.443-453 din Codul civil) acordă unele drepturi superficiarului.

Astfel, potrivit art.449 din Codul civil, dreptul de superficie se stinge la expirarea termenului, prin consolidare, dacă terenul și construcția devin proprietatea aceleiași persoane, precum și în alte cazuri prevăzute de legislație.

Mai mult decât atât, în altă ordine de idei, potrivit art.445 din Codul civil ”dreptul de superficie nu se stinge prin demolarea sau pieirea construcției”, iar potrivit art. 443 alin. (3) – ”În lipsa unor prevederi contractuale, terenul este grevat cu servitutea necesară exercitării dreptului de superficie. Servitutea încetează lastingerea dreptului de superficie”. Or, deși scopul este nobil - crearea unui stadion de fotbal de plajă pentru o perioadă de 25 ani, garanții în ceea ce privește atingerea acestui scop nu sunt. Terenul proprietate publică, aferent terenului transmis în superficie, poate fi supus grevării cu servitute, iar nota informativă este lacunară în privința argumentelor care urmează să fie aduse în conformitate cu art.5 alin.(3) din Legea privind delimitarea proprietății publice – ”Asupra bunurilor domeniului public se poate constitui servitutea numai în cazurile în care această grevare este compatibilă cu uzul sau cu interesul public”.

Totodată, potrivit art.447 din Codul civil, se subînțelege că superficiarul poate înstrăina construcția (proprietate privată a acestuia), iar fără a stabili clar în actul normativ că supeficia se stinge doar la expirarea termenului și nu prin consolidare, există riscul ca proprietarul construcției (stadionului) să solicite în timp stingerea dreptului la superficie prin consolidare solicitând acordarea dreptului de privatizare a terenului atribuit în superficie.

La fel, este de importanță majoră examinarea modalității și a conținutului contractului de locațiune ce se propune a fi încheiat între Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo" SA și Federația Moldovenească de Fotbal, unde autoritățile statului, în special, Agenția Proprietății Publice nu va deține niciun drept de a interveni în asigurarea și obligativitatea inserării unor prevederi care ar fi în interesul public, or condițiile contractuale, în redacția din proiect, vor putea fi negociate între părți cu riscul prejudicierii interesului public.

Deși experții au recomandat examinarea minuțioasă a acestor subiecte, miercuri guvernul a aprobat Hotărârea cu privire la transmiterea unei porţiuni de teren în superficie, iar astăzi documentul a fost publicat în Monitorul Oficial.