La examinarea cererii de acordare a unor regimuri vamale suspensive cu impact economic, funcționarii vamali vor solicita anexarea actelor (original și copii), care confirmă datele înscrise în cerere. Potrivit unui ordin al directorului Serviciului Vamal, în cazul regimului vamal de admitere temporară vor fi solicitate minimum următoarele documente:

  • actele oficiale în baza cărora sunt livrate mărfurile (contracte, invitații, evenimente etc.);
  • documentele comerciale, actele oficiale ce conţin informaţia despre specificarea și costul mărfurilor deplasate (în calitate de acte comerciale pot fi folosite facturi comerciale, pro-formele acestora, invoice, precum şi alte documente folosite în comerţul exterior);
  • actele ce confirmă identificarea mărfurilor și a mijloacelor de transport străine pentru care se solicită introducerea temporară (pașapoarte tehnice, foto/video, aplicarea de sigilii vamale etc.).

În cazul regimurilor vamale perfecționare activă sau perfecționare pasivă trebuie prezentate:

  • actele oficiale în baza cărora sunt livrate mărfurile (contracte, comenzi, acorduri etc.);
  • documentele comerciale, actele oficiale ce conţin informaţia despre specificarea și costul mărfurilor deplasate (în calitate de acte comerciale pot fi folosite facturi comerciale, proformele acestora, invoice, precum şi alte documente folosite în comerţul exterior);
  • documentele tehnice, actele ce conțin informația despre procesul de prelucrare a materiei prime (shema tehnologică, mostre, template, calcule de producere etc.);
  • actele ce confirmă rata de randament sau metoda stabilirii ei (în baza informaţiilor de producţie sau tehnice, în baza declarației pe propria răspundere (prezentată în formă liberă, cu aplicarea amprentei ștampilei solicitantului) sau în baza rapoartelor de expertiză, eliberate de Camera de Comerț și Industrie sau alte autorități compentente.

După finalizarea procedurii de acordare a regimului vamal solicitat, copiile actelor, autentificate de titular, se vor anexa la exemplarul Actului de acordare a regimului, ce se păstrează la biroul vamal care a acordat regimul vamal solicitat.