Curtea de Conturi nu a identificat deficiențe semnificative în rapoartele financiare ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) și susține că auditul relevă că situațiile financiare prezintă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă. Raportul auditului a vizat situația până la 31 decembrie 2018.

Totuși, Curtea de Conturi a identificat câteva deficiențe a situațiilor financiare, însă menționează că managementul CNPF le-a remediat pe parcursul misiunii de audit.

CNPF a operat următoarele remedieri:

 • au fost recalculate și corectate cheltuielile cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate, precum și valoarea de bilanț a mijloacelor fixe cu 1761,2 mii lei;
 • a fost recunoscută, înregistrată și raportată în situațiile financiare cota parte în capitalul social al Instituției Publice ”Ediția periodică Capital Market” în sumă de 310,0 mii lei;
 • au fost corectate și raportate corespunzător cheltuielile aferente imobilizărilor corporale în curs de execuție cu 347,2 mii lei;
 • au fost corectate și raportate corespunzător unele creanțe ale părților afiliate în sumă de 34,3 mii lei.

Printre alte deficiențe evidențiate se numără vacanța funcției de audit intern, care a provocat lipsa activităților de control ex-post (de detectare a erorilor și neconformităților) cu impact asupra situațiilor financiare.

Totodată, în cadrul auditului s-a constatat că unele investiții în sistemele informaționale nu și-au atins obiectivele sau rezultatele așteptate.

De exemplu, sistemul informațional creat în anul 2011 pentru raportarea de către participanții pieței financiare nebancare nu a fost utilizat în activitatea operațională, iar din această cauză, la sfârșitul anului 2018, s-a decis casarea acestuia. Cheltuielile în sumă de 6.824,2 mii lei, pentru dezvoltarea acestui sistem, nu au produs efectele planificate.

În cadrul misiunii de audit, Curtea a mai verificat situația privind implementarea recomandărilor formulate anterior, constatând că acestea au fost realizate integral.

Astfel:

 • au fost efectuate amendamente la sistemul de remunerare a muncii;
 • au fost descrise unele procese operaționale aferente managementului financiar;
 • a fost revizuit Registrul riscurilor;
 • a fost elaborată o metodologie de formare a taxelor si plaților aferente altor surse legale;
 • a fost revizuită Politica de contabilitate pentru anul 2018;
 • a fost corectat și dezvăluit corespunzător, capitalul social și suplimentar în suma de 24.848,6 mii lei;
 • a fost corectată valoarea amortizării imobilizărilor necorporale;
 • a fost modificată metoda reflectării în evidența contabilă a veniturilor aferente dobânzilor din plasarea valorilor mobiliare de stat;
 • au fost constituite provizioane aferente concediilor de odihnă nefolosite și creanțelor compromise.

Patrimoniul gestionat de CNPF, în aspectul existenței și componenței materiale, a constituit 40,6 milioane de lei, la finele anului 2018. Veniturile, au constituit 52,2 milioane de lei, iar cheltuielile - 37,2 milioane de lei.