Construcţia viitoare va putea fi înregistrată doar dacă anterior sau concomitent se înregistrează şi dreptul de proprietate sau superficie al beneficiarului construcţiei. Această condiție este prevăzută în modificările la Instrucţiunea cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, publicate în Monitorul Oficial din 12 iulie.

Modificările mai prevăd că în cazul în care beneficiarul construcţiei este o persoană juridică de drept public, o întreprindere de stat sau municipală, construcţia viitoare se înregistrează doar dacă anterior sau concomitent se înregistrează dreptul de administrare, de gestiune sau alt drept patrimonial prevăzut de lege al beneficiarului construcţiei asupra terenului. Dacă contractul de parteneriat public privat prevede altceva se va ține cont de acesta.

Dacă dreptul de a construi al beneficiarului construcţiei a apărut înainte de 1 martie 2019, şi anume:

- deţine autorizaţia de construire eliberată până la 1 martie 2019 şi un drept de folosinţă, locaţiune asupra terenului apărut până la 1 martie 2019, sau

- deţine autorizaţia de construire eliberată după 1 martie 2019, dar are un contract încheiat pînă la 1 martie 2019 cu dreptul de a construi, construcţia viitoare poate fi înregistrată doar dacă anterior sau concomitent se înregistrează un drept asupra terenului (de folosinţă, locaţiune) al beneficarului construcţiei în temeiul actului administrativ emis sau contractului încheiat înainte de 1 martie 2019.

La cererea privind înregistrarea construcției viitoare, solicitantul va anexa actele care confirmă dreptul asupra terenului, dacă acest drept nu a fost înregistrat anterior, planul general în detaliu, proiectul construcţiei şi autorizaţia de construire.

Noile modificări în Instrucțiune au fost operate în contextual intrării în vigoare, la 1 martie, a noii versiuni a Codului civil.

Instrucțiunea mai prevede, conform noilor modificări, că actele juridice referitoare la încăperile izolate viitoare(apartamente)/ locurile de parcare din clădire pot fi înregistrate doar după înregistrarea încăperilor izolate viitoare cu număr cadastral distinct. Dreptul dobândit în baza contractelor de vânzare-cumpărare sau alte contracte încheiate potrivit art. 1170alin. (3) Cod civil (care au ca obiect bunuri viitoare prin care o parte se obligă să asigure construcţia bunului imobil şi să-l predea în proprietatea cumpărătorului, iar cumpărătorul se obligă să achite preţul), se va înregistra provizoriu.

De asemenea, se prevede că dacă cumpărătorul bunului imobil viitor, dreptul căruia este înregistrat provizoriu, înstrăinează dreptul său altei persoane, dreptul cumpărătorului iniţial se va radia şi se va înregistra provizoriu dreptul de proprietate al următorului cumpărător. Dreptul vânzătorului (cel ce asigură construirea bunului) va rămâne înregistrat. În cazul în care vânzătorul (persoana care s-a obligat să construiască) cesionează toate drepturile şi obligaţiile izvorâte din contractele de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție încheiate potrivit art. 1170 din Codul civil către altă persoană care se obligă să construiască (noul vânzător), dreptul de proprietate al noului vânzător asupra tuturor încăperilor izolate viitoare va fi înscris în Registru în baza documentelor care au servit temei de înregistrare pentru primul vânzător şi contractului de cesiune şi preluare a datoriilor, autentificat notarial, sau altor acte potrivit cărora se transmit drepturile şi obligaţiile menţionate.

În cazul în care potrivit contractului de cesiune şi preluare a datoriilor anumite încăperi izolate, referitor la care nu au fost încheiate contracte potrivit art. 1170 din Codul civil, revin primului vânzător, iar noul vânzător s-a obligat să construiască şi să le predea primului vânzător, dreptul de proprietate al primului vânzător se va înscrie provizoriu în baza contractului menţionat.

În cazul în care până la 1 martie 2019 au fost notate contracte de investiţii în construcţie la capitolul A, B, fără a fi înregistrate bunuri viitoare, pentru înregistrarea contractelor de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție încheiate potrivit art. 1170 din Codul civil care au ca obiect încăperi izolate la care nu au fost notate contracte de investiţie, se va înregistra construcţia ca condominiu, cu înregistrarea concomitentă a tuturor încăperilor izolate potrivit actelor prezentate în conformitate cu pct. 1362 cu achitarea taxelor pentru înregistrare.

Notarea contractelor de investiţie se va transfera din oficiu (se va radia de la capitoul A, B şi se va nota la capitolul C respectiv) cu data notării iniţiale, de către registratorul care înregistrează condominiul.

Contractele de investiţie încheiate până la 1 martie 2019, autentificate notarial, care nu au fost notate, se vor înregistra provizoriu, potrivit regulilor privind înregistrarea drepturilor asupra bunurilor viitoare.