Medierea extrajudiciară ar putea deveni o procedură prealabilă obligatorie de soluționare a litigiilor. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) consideră necesară modificarea în acest sens a Codului de procedură civilă, la capitolul mediere, prin introducerea procedurii obligatorii de mediere extrajudiciare pe categoriile de dosare stabilite prin lege (cu statut de procedură prealabilă).

Această propunere urmează să se regăsească initial în Strategia de dezvoltare a sectorului justiției pentru anii 2019-2022.

În prezent, Codul de procedură civilă prevede drept modalitate obligatorie de soluţionare amiabilă a pretenţiilor medierea judiciară  , în cazurile ce ţin de:

  • protecţia consumatorilor;
  • litigiile de familie;
  • litigiile privind dreptul de proprietate asupra bunurilor între persoane fizice şi/sau juridice de drept privat;
  • litigiile de muncă;
  • litigiile care rezultă din răspunderea delictuală;
  • litigiile succesorale;
  • alte litigii civile a căror valoare este sub 200.000 de lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de intentare a procedurii de insolvabilitate.

La solicitarea părţilor, medierea judiciară poate avea loc şi în alte cazuri.

Cu privire la medierea extrajudiciară, Codul prevede că judecătorul poate restitui cererea de chemare în judecată dacă reclamantul nu a respectat procedura de soluţionare prealabilă a cauzei pe calea extrajudiciară, inclusiv prin mediere, prevăzută de lege pentru categoria respectivă de cauze sau de contractul părţilor. De asemenea, instanța poate scoate cererea de pe rol dacă reclamantul nu a respectat procedura, prevăzută prin lege sau prin contractul părţilor de soluţionare prealabilă a cauzei pe cale extrajudiciară, inclusiv prin mediere.

Activitatea de mediere este reglementată și de Legea cu privire la mediere, care prevede că medierea poate fi iniţiată de către oricare dintre părţi, din proprie iniţiativă, precum şi la recomandarea autorităţilor publice, instanţelor judecătoreşti sau organului de urmărire penală. În cadrul procesului judiciar, instanţa propune părţilor să participe la o şedinţă de informare cu privire la soluţionarea litigiilor prin mediere. Inițierea medierii, potrivit legii, constituie temei pentru suspendarea procesului civil sau procedurii arbitrale.

În noiembrie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat Ghidul de aplicare a medierii extrajudiciare pentru sistemul  judecătoresc, care reglementează activitatea Centrului de mediere, în procesul de mediere extrajudiciară. Ghidul a fost elaborat pentru instituționalizarea utilizării medierii în cadrul litigiilor comerciale din Republica Moldova și conține informațiile necesare judecătorilor pentru expedierea dosarelor în mediere cu explicațiile privind funcționarea serviciului național de mediere pe lângă instanțele de judecată.