Autoritățile au elaborat un proiect de lege pentru implementarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistența juridică garantată de stat, având în vedere că misiunea sistemului de asistență juridică garantată de stat este de a asigura acordarea serviciilor juridice din contul mijloacelor destinate acordării unor astfel de servicii persoanelor care nu dispun de suficiente mijloace financiare pentru plata lor și care întrunesc condițiile stipulate în lege. În prezent, art. 23 din Lege reglementează trei cazuri în care este posibilă restituirea cheltuielilor:

  • în cazul emiterii unei hotărâri judecătoreşti pe cauze civile sau de contencios administrativ în folosul beneficiarului de asistenţă juridică calificată;
  • în cazul în care beneficiarul care a obţinut asistenţă juridică calificată în urma prezentării unor informaţii false sau neveridice, inclusiv despre starea sa financiară, inducând în eroare oficiul teritorial;
  • în cazul când pe parcursul procesului sau al executării hotărârii judecătoreşti, situaţia financiară a beneficiarului s-a modificat în sensul pierderii totale sau parţiale a dreptului la asistenţă juridică calificată, fapt despre care nu a fost informat oficiul teritorial.

În acest context Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat a fost completată cu art. 231, care reglementează modalitatea de recuperare a cheltuielilor pentru acordarea asistenţei juridice garantat de stat doar pentru cazurile indicate în art. 23 alin. (2) și (3), astfel că coordonatorul oficiului teritorial emite o decizie privind recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat.

Prin urmare, pentru compensarea cheltuielilor de asistență juridică garantată de stat, potrivit art. 23 alin. (1), nu este prevăzută o procedură specială, urmând a fi respectată procedura generală de compensarea a cheltuielilor de judecată prevăzută în Codul de procedură civilă. Or, potrivit art. 96 alin. (2) din Codul de procedură civilă, ”în cazul în care partea care a câștigat procesul a beneficiat de asistenţă juridică calificată garantată de stat, plata cheltuielilor de acordare a asistenţei juridice calificate revine părţii care a pierdut procesul. Sumele respective se încasează în conformitate cu Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat”.

În această ordine de idei, în prezent, restituirea cheltuielilor de asistenţă juridică garantată de stat, în cazul prevăzut în art. 23 alin. (1) din Lege, este zădărnicită de anumite neconcordanțe legale. Astfel, regula generală de compensarea a cheltuielilor de judecată stabilită în art. 96 din Codul de procedură civilă nu este aplicabilă pentru cheltuielile asistență juridică garantată de stat, fiind făcută trimitere la Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat. Prin urmare, autorii inițiativei, pentru a reglementa modalitatea de recuperare a cheltuielilor prevăzute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 198/2007,  spun că este necesar de a exclude de la articolul 231 alineatul (1), sintagma ”alin. (2) şi (3)”.

În partea ce ține de contul în care urmează a fi transferate sumele urmărite în legătură cu de recuperarea cheltuielilor suportate în legătură cu acordarea asistenței juridice garantate de stat este de menționat că în prezent Oficiile teritoriale ale CNAJGS nu dispun de asemenea conturi.

Respectiv, se constată că lipsa unui cont special pentru încasarea sumelor rezultate din recuperarea cheltuielilor pentru asistenţa juridică garantată de stat este un impediment în aplicarea mecanismului propriu-zis.

Așa cum se argumentează în propunerea înaintată de către Aparatul administrativ al CNAJGS, prin răspunsul Ministerului Finanțelor rezultă că asemenea sume, potrivit Clasificației economice și normelor metodologice privind aplicarea Clasificației economice aprobate prin ordinul ministrului finanțelor, urmează a fi virate în bugetul de stat pe un cont special, ci nicidecum pe conturile Oficiilor teritoriale ale CNAJGS.