În cazul în care valorile mobiliare nu corespund cerinţelor de admitere spre tranzacţionare pe piaţa reglementată sau MTF, acestea vor fi înregistrate pe aceste pieţe provizoriu, la cererea membrului acestor piețe, fără respectarea procedurii de admitere stabilită în Regulile pieței reglementate sau MTF, doar în scopul înstrăinării lor și pentru o perioadă ce nu depășește termenul maximal de plasare a unui ordin de bursă.

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) vrea să modifice Regulamentul privind circulaţia valorilor mobiliare pe piaţa de capital. Astfel, CNPF vrea să ofere posibilitatea deținătorilor de acțiuni, care potrivit actelor statutare ale emitentului circulă liber, să efectueze prin intermediul unei societăți de investiții înregistrarea provizorie a acestor valori mobiliare spre tranzacționare la BVM, doar în scopul înstrăinării lor. Or, în prezent cercul acestor derogări este limitat la valorile mobiliare proprietate publică, valorile mobiliare sechestrate şi valorile mobiliare în calitate de active ale unei societăţi aflate în procedură de insolvabilitate sau lichidare.

Prin urmare, modificarea propusă CNPF spune că va asigura realizarea obiectivului de protejare a drepturilor acționarilor (acționarul nu va fi obligat să ceară acordul emitentului la admitere), totodată, fără a implica în acest proces emitentul, anume acesta va fi scutit de taxele și comisioanele de admitere și menținere a valorilor mobiliare la bursă, implicit obligațiilor de dezvăluire a informațiilor și raportare în maniera stabilită de lege pentru emitenții admiși pe piața reglementată sau MTF.

Comisia susține că necesitatea elaborării proiectului de decizie ce vizează amendarea Regulamentului privind circulația valorilor mobiliare pe piața de capital derivă din demersurile înaintate către CNPF în special din partea acționarilor minoritari care invocă imposibilitatea de a-și înstrăina acțiunile deținute în societățile pe acțiuni a căror acte statutare permit circulația liberă a valorilor mobiliare.

Oferirea dreptului emitenților, potrivit Legii privind piața de capital, de a decide în a se tranzacționa sau nu la Bursa de Valori a Moldovei (BVM), precum și obligației acestora de a transmite registrele deținătorilor de valori mobiliare tranzacționate la bursă, către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (DCU), a determinat reducerea de la 553 emitenți cotați la BVM în 2016, până la 81 de emitenți la situația din 1 ianuarie 2020.

Prin urmare, o mare acționarii reclamă lezarea dreptului de înstrăinare transparentă a acțiunilor deținute (necotate la bursă), fiind în imposibilitatea de a-și găsi cumpărători în afara bursei având în vedere lipsa unor mecanisme de publicitate a ofertelor extrabursiere.