Autoritatea Națională de Integritate (ANI) propune mai multe modificări la Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică, în corespundere cu modificările operate anterior la Legea privind declararea averii și a intereselor personale.

Printre modificările propuse se numără redefinirea sau completarea unor noțiuni, printre care cea de ”beneficiar efectiv”, ”concubin/concubină”, după cum urmează:

  • ”beneficiar efectiv – persoana fizică care controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau care deține ori controlează în ultimă instanță o persoană juridică sau beneficiarul unei societăți de investiții sau administratorul unei societăți de investiții ori persoana în al cărei nume se realizează o tranzacție sau se desfășoară o activitate și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni ori din dreptul de vot al persoanei juridice sau din bunurile aflate în administrare fiduciară;
  • completarea noțiunii de ”concubin/concubină” cu următorul text: ”Se prezumă că au calitatea de concubin/concubină persoanele care, pe parcursul anului fiscal precedent, au locuit împreună cel puțin 183 de zile”.

În corepundere cu noile noțiuni vor fi modificate și alte puncte din Regulament.

De asemenea, în redacție nouă, Regulamentul va prevedea posibilitatea depunerii declarației rectificate, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației, în cazul în care subiectul declarării constată că a introdus în declarație date incomplete sau eronate. Redacția actuală nu prevede termenul în care pot fi făcute rectificările.

ANI mai propune introducerea la pct. 38 din Regulament a unei note care prevede că, conturile bancare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de subiectul declarării și membrii familiei, se vor indica doar în cazul în care valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie.

Prevederile Regulamentului modificat vor fi aplicate nu doar pentru declarațiile electronice, ci și în cazul declarațiilor depuse în formă scrisă pe suport de hârtie. În acest sens Regulamentul va fi completat cu un capitol nou ”Depunerea declarației de avere și interese personale  în formă scrisă pe suport de hârtie”.

Legea privind declararea averii și intereselor personale stabilește că depun declarații pe hârtie subiecții declarării ale căror identitate şi calitate constituie secret de stat (angajații CNA, SIS și MAI).

Proiectul detaliat poate fi consultat pe pagina web oficială a ANI, la rubrica Transparență decizională. În cazul aprobării acestuia, va fi abrogată Instrucțiunea privind modul de completare a declarației de avere şi interese personale.