Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) va înceta în mai multe circumstanțe, iar asiguratul va avea posibilitatea să-l suspende pentru o anumită perioadă de timp. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a prezentat pentru consultări publice proiectul Legii privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule.

Potrivit proiectului, contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto încetează în următoarele circumstanțe:

  • în cazul radierii vehiculului din registrul de stat;
  • în cazul lichidării asiguratului (persoană juridică) sau al decesului asiguratului (persoană fizică);
  • la data la care deținătorul vehiculului notifică asigurătorul RCA cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra vehiculului, însoțit de documentele justificative;
  • la data expirării termenului stabilit în contractul de asigurare;
  • în cazul emiterii unei hotărâri judecătorești definitive privind încetarea contractului;
  • în alte cazuri prevăzute de cadrul normativ.

Valabilitatea contractului de asigurare nu încetează în cazul producerii riscului asigurat şi plății despăgubirii de asigurare.

Documentul mai prevede că la încetarea/rezoluțiunea contractului de asigurare, asigurătorul restituie asiguratului prima de asigurare pentru zilele de pînă la expirarea contractului, dacă nu s-a plătit nicio despăgubire bazată pe contract și nu se datorează nicio despăgubire pentru orice eveniment survenit pe durata valabilității contractului de asigurare. În cazul în care asigurătorul RCA trebuie să plătească despăgubiri pentru evenimentele acoperite de contractul RCA, asigurătorul RCA are dreptul de a reține din valoarea rambursării primei de asigurare suma costurilor sale până la 25% din prima de asigurare calculată pentru rambursare. Prima de asigurare calculată pentru rambursare reprezintă prima de asigurare brută subscrisă aferentă perioadei neexpirate a contractului de asigurare și calculată proporțional cu această perioadă.

Contractul de asigurare se consideră nul în cazurile stabilite de legislaţia. Acțiunea contractului nu acoperă accidentele de vehicul produse din vina asiguratului până la încheierea contractului de asigurare RCA respectiv.

Contractul de asigurare RCA poate fi suspendat la cererea persoanei asigurate care a încheiat contractul de asigurare RCA. Pe perioada suspendării dreptului de circulație a vehiculului în conformitate cu prevederile legale sau pe perioada în care vehiculul nu este utilizat, persoana asigurată va depune plăcuțele de înmatriculare la autoritatea care le-a eliberat. Procedura de suspendare se stabilește prin reglementări comune ale autorităților competente ale statului.

Persoana asigurată are obligaţia ca, pe toată durata suspendării contractului RCA, să imobilizeze vehiculul într-un spaţiu privat, în afara domeniului public. Neîndeplinirea acestei obligaţii este asimilată cu neîndeplinirea obligaţiei de asigurare şi încălcarea obligaţiei de a depune plăcuţele de înmatriculare şi se sancţionează contravenţional conform legislației.

Asigurătorul și/sau intermediarul în asigurări va informa contractanții/asigurații cu privire la încetarea contractului de asigurare RCA și posibilitatea reînnoirii acestuia în termen de 30 zile înainte de încetare. Modul de reînnoire a contractului de asigurare RCA este stabilit prin actele normative ale autorității de supraveghere.