Ministerul Justiției a anunțat concurs pentru selectarea membrilor și membrilor supleanți din rândul notarilor în Colegiul disciplinar al notarilor.

Notarii care doresc să participe la concurs trebuie să depună un dosar de participare, care va include:

  • cererea pentru participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);
  • curriculum vitae (CV);
  • copia buletinului de identitate;
  • declarația pe proprie răspundere că nu are antecedente penale şi nu a fost sancționat disciplinar în ultimii doi ani de activitate;
  • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Persoanele interesate pot depune documentele pentru participare la concurs până în data de 8 februarie 2019.

Potrivit legislației, Colegiul disciplinar al notarilor are următoarele atribuții:

  • intentează procedura disciplinară în privinţa notarului şi constată abaterile disciplinare;
  • examinează, la cererea ministrului justiţiei şi a notarilor, sesizările privind încălcarea de către notari a obligaţiilor profesionale şi/sau a Codului deontologic al notarilor;
  • adoptă hotărâri în procedurile disciplinare intentate.

Colegiul este format din șapte membri dintre care: un reprezentant desemnat de ministrul justiţiei, doi profesori titulari în materie de drept, trei notari şi un reprezentant al societăţii civile, aleşi prin concurs organizat de Ministerul Justiţiei.

Mandatul Colegiului este de patru ani, iar un membru poate să-şi exercite împuternicirile cel mult două mandate consecutive.

Un membru al Colegiului nu poate fi concomitent şi membru al Comisiei de licenţiere a activităţii notariale.