După ce Guvernul a decis anterior că monitorizarea traficului rutier se va afla în gestiunea unei companii private, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat concursul de selectare a partenerului privat pentru implementarea proiectului de parteneriat public-privat ”Crearea Sistemului automatizat de supraveghere a siguranței publice și rutiere în Republica Moldova”.

Potrivit anunțului, compania selectată va încheia cu MAI un contract de parteneriat public-privat pentru un termen de 25 de ani.

Compania  va fi selectată prin concurs public într-o singură etapă, în baza Regulamentului privind procedurile standard şi condițiile generale de selectare a partenerului privat.

Documentația-standard privind condițiile concursului poate fi obținută la Ministerul Afacerilor Interne, contra unei plăți nerambursabile de 5.000 de euro sau echivalentul în lei moldovenești la cursul Băncii Naționale la data efectuării transferului.

După efectuarea plății, documentația-standard va fi expediată prin poșta rapidă, cu toate acestea, nicio răspundere nu poate fi acceptată pentru pierdere sau livrare cu întîrziere.

La solicitare, documentația poate fi trimisă în format electronic, după prezentarea de către potențialul ofertant a confirmării privind achitarea plății nerambursabile. În caz de inconsecvență între varianta electronică şi cea imprimă a documentelor, va prevala copia imprimată.

Taxa de participare la concurs este de 10.000 de euro sau echivalentul în lei moldovenești la cursul BNM la data efectuării transferului. Taxa urmează a fi achitată de ofertant până la data-limită de depunere a ofertelor și nu se restituie.

De asemenea, oferta trebuie să fie însoțită de o garanție în valoare de 100.000 de euro sau echivalentul în lei moldovenești la cursul BNM, la data efectuării transferului. Perioada de valabilitate a garanției este de 360 zile.

Ofertele completate în corespundere cu Documentația-standard trebuie să fie prezentate până la data de 28 mai, ora 16.00 la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Tehnologii Informaționale, str. Vasile Alecsandri 42, or. Chișinău, Republica Moldova, MD- 2012.

Documentele care vor fi transmise/recepționate cu întârziere nu vor fi acceptate şi vor fi returnate nedeschise.

Cerințele față de ofertanți

La concurs pot participa persoanele juridice și/sau fizice de drept privat, rezidente ale Republicii Moldova şi/sau ale unui stat cu care Republica Moldova are semnate acorduri de colaborare comercială economică şi/sau privind promovarea şi protejarea investiţiilor.

Datele care urmează a fi incluse în ofertă și criteriile de eligibilitate și evaluare a ofertelor sunt stabilite în documentația-standard.

Ofertele vor fi deschise în incinta Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul ședinței Comisiei de selectare care va avea loc la data de 30 mai, ora 10.00. Termenul de valabilitate a ofertei este de 180 zile calendaristice de la termenul-limită de prezentare a ofertei.

MAI va informa ofertanții despre rezultatele concursului în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal privind desemnarea ofertei.

Amintim că, Guvernul a aprobat în februarie condițiile parteneriatului public-privat privind crearea Sistemului Automatizat de Supraveghere a Siguranței Publice și Rutiere și cerințele generale privind selectarea partenerului privat, chiar dacă experții anticorupție din cadrul CNA au depistat mai multe lacune în proiect.

Experții au indicat că nu a fost reglementat expres termenul de realizare a contractului de parteneriat public-privat și nu au fost precizate unele drepturi și obligații generale ale părților contractului de parteneriat public-privat. Printre lacunele identificate de CAN s-au mai numărat: nereglementarea riscurilor atribuite părților contractului, nereglementarea unor condiții generale de reziliere a contractului, nestipularea expresă a valorii investiției minime ce urmează să fie efectuată de partenerul privat (conform studiului de fezabilitate elaborat și aprobat), nestipularea unor condiții/criteriu de bază de selectare a partenerului privat în ceea ce privește capacitatea financiară (sustenabilitatea financiară a acestuia).

Experții au mai indicat că trebuiau prevăzute anumite condiții prestabilite care vor proteja interesul public al statului și patrimoniul public.

Crearea Sistemului presupune instalarea camerelor de monitorizare și supraveghere video în locurile de interes public, crearea sistemului de înregistrare automată a încălcărilor regulilor de circulație rutieră pe drumuri. 

Numărul, funcționalitatea și cantitatea exactă a unităților de monitorizare, complexelor de înregistrare foto și video automatizate staționare și/sau mobile, precum și necesitățile de amenajare a teritoriului urban urmează a fi determină la etapă de proiectare. Pe durata implementării proiectului, sistemele de supraveghere video existente vor transmise cu titlul în gestiunea partenerului privat, care va stabili condițiile de integrare a acestora în sistemul nou.

Recuperarea investiției partenerului privat se va efectua din contul acumulărilor obținute în rezultatul amenzilor aplicate urmare a încălcărilor înregistrate de noul Sistem Automatizat de Supraveghere a Circulației Rutiere, care se vor contabiliza separat de încasările acumulate din amenzile aplicate în mod tradițional de IGP, precum și echivalentul ce-i revine partenerului privat din suma totală a acumulărilor.