Furnizorii de credite sunt obligați să pună la dispoziția consumatorilor informații cheie într-un format clar privind creditul de consum înainte de semnarea unui contract de credit.

Informațiile respective trebuie să permită consumatorilor să compare cu ușurință caracteristicile importante ale contractului de credit, cum ar fi:

(1) Contractele de credit sunt redactate într-un limbaj clar şi lizibil, cu caractere de aceeaşi dimensiune, pe hârtie sau pe un alt suport durabil.

(2) În cazul în care contractul este redactat pe hârtie, culoarea de fond a hârtiei pe care este redactat contractul trebuie sa fie în contrast cu cea a fontului utilizat.

(3) Contractul de credit specifică în mod clar şi concis:

 • tipul de credit;
 • numele/denumirile şi adresele domiciliului/sediului părţilor contractante, precum şi, dacă este cazul, cele ale intermediarilor de credit implicaţi;
 • durata contractului de credit;
 • valoarea totală a creditului şi condiţiile care reglementează acordarea tranşei din credit; 
 • în cazul unui credit acordat sub forma unei amînări la plată pentru un anumit bun sau serviciu sau în cazul contractelor de credit legate, bunul sau serviciul respectiv şi preţul actual al acestuia;
 • rata dobânzii aferente creditului, condiţiile care reglementează aplicarea ratei dobînzii aferente creditului şi, unde este cazul, orice indice de referinţă aplicabil ratei iniţiale a dobînzii aferente creditului, precum şi termenele, procedurile şi condiţiile în care variază rata dobânzii aferente creditului şi, în cazul în care se aplică rate diferite ale dobânzii aferente creditului în circumstanţe diferite, se specifică informaţiile menţionate privind toate ratele aplicabile;
 • dobânda anuală efectivă şi valoarea totală plătibilă de către consumator, indicate în mod evidențiat (cu caractere aldine) și calculate la momentul încheierii contractului de credit; se menţionează toate ipotezele folosite pentru calculul acestei rate;
 • suma, numărul şi frecvenţa plăţilor care urmează să fie efectuate de către consumator şi, dacă este cazul, ordinea în care plăţile vor fi alocate, pentru rambursare, diferitelor solduri restante fixate la rate diferite ale dobânzii aferente creditului; 
 • în cazul unui contract de credit pe durată determinată, dreptul consumatorului de a primi, la cerere şi gratuit, conform periodicităţii stabilite în contractul de credit, pe hârtie sau pe alt suport durabil, la decizia consumatorului, un extras de cont/situaţia de plăţi sub forma unui grafic de rambursare care indică ratele datorate, precum şi termenele şi condiţiile de plată a acestor sume. Graficul conţine o detaliere a fiecărei rambursări care indică rambursarea valorii totale a creditului, dobînda calculată în baza ratei dobînzii aferente creditului şi orice costuri suplimentare. În cazul în care rata dobînzii nu este fixă sau costurile suplimentare pot fi modificate în baza contractului de credit, graficul de rambursare indică în mod clar şi concis că datele cuprinse în grafic vor rămîne valabile numai pînă la schimbarea următoare a ratei dobînzii aferente creditului sau a costurilor suplimentare potrivit contractului de credit;
 • în cazul în care costurile şi dobînzile trebuie plătite fără a se rambursa o parte din valoarea totală a creditului, un extras care arată perioadele şi condiţiile pentru plata dobînzii şi a oricăror costuri asociate creditului;
 • unde este cazul, costurile de administrare a unuia sau mai multor conturi care înregistrează atît operaţiunile de plată, cât şi tragerile din credit, cu excepţia cazului în care deschiderea unui cont este opţională, costurile pentru utilizarea unui mijloc de plată, atît pentru operaţiuni de plată, cât şi pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultînd din contractul de credit, precum şi condiţiile în care aceste costuri pot fi modificate;
 • rata dobânzii, în cazul plăţilor expirate, aplicabilă la data încheierii contractului de credit, măsurile pentru ajustarea acesteia şi, dacă este cazul, orice penalităţi datorate în caz de neplată;
 • avertizare privind consecinţele neefectuării plăţilor;
 • după caz, o menţiune potrivit căreia este necesară plata unor taxe notariale şi costuri în legătură cu încheierea şi înregistrarea contractului de credit şi a documentelor aferente acestuia;
 • garanţiile şi asigurările necesare;
 • dreptul de revocare, termenul în care acel drept poate fi exercitat şi alte condiţii pentru exercitarea acestuia, inclusiv informaţii privind obligarea consumatorului de a plăti creditul sau partea de credit trasă şi dobînda, precum şi cuantumul dobînzii plătibile pe zi;
 • informaţii privind drepturile precum şi condiţiile pentru exercitarea acestor drepturi;
 • dreptul de rambursare anticipată, procedura de rambursare anticipată, precum şi, dacă este cazul, informaţii privind dreptul creditorului la compensaţie şi modul în care va fi determinată această compensaţie;
 • procedura care trebuie urmată în exercitarea dreptului de a cere revocarea contractului de credit;
 • existenţa posibilităţii de a recurge la o procedură extrajudiciară de contestare şi la o cale de atac pentru consumator şi, în caz afirmativ, modalităţile de acces la acestea;
 • după caz, denumirea şi adresa autorităţii de supraveghere competente.

(4) În cazul contractelor de credit sub forma unei facilităţi de tip ”descoperit de cont” (overdraft), următoarele informaţii se specifică în mod clar şi concis:

 • tipul de credit;
 • numele/denumirile şi adresele domiciliului/sediului şi ale locului în care îşi desfăşoară activitatea părţile contractante, precum şi, după caz, numele şi adresa domiciliului/sediului şi/sau a locului desfăşurării activităţii intermediarului de credit implicat ori, după caz, adresa de domiciliu a acestuia;
 • durata contractului de credit;
 • valoarea totală a creditului şi condiţiile care reglementează tragerea creditului;
 • rata dobînzii aferente creditului, condiţiile de aplicare a acesteia şi, unde este cazul, orice indice de referinţă aplicabil ratei iniţiale a dobînzii aferente creditului, precum şi termenele, procedura şi condiţiile pentru modificarea ratei dobînzii aferente creditului; în cazul în care se aplică rate ale dobînzii aferente creditului diferite în circumstanţe diferite, informaţiile menţionate se specifică în privinţa tuturor ratelor aplicabile;
 • dobînda anuală efectivă şi costurile totale ale creditului pentru consumator, indicate în mod evidențiat (cu caractere aldine) și calculate la momentul încheierii contractului de credit; se menţionează toate ipotezele folosite pentru calculul ratei respective, ”costul total al creditului pentru consumatori” şi “dobînda anuală efectivă”;
 • menţiune conform căreia consumatorului i se poate solicita în orice moment rambursarea integrală, la cerere, a creditului, dar nu înainte de expirarea a 15 zile calendaristice de la data înaintării solicitării în cauză;
 • informaţii cu privire la costurile aplicabile încă de la momentul încheierii contractului de credit, precum şi, dacă este cazul, condiţiile în care pot fi modificate aceste costuri. 

Potrivit legislației în vigoare, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței este autoritatea de supraveghere privind respectarea legislaţiei cu privire la contractele de credit pentru consumatori.