Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a actualizat baza generalizată a practicii fiscale cu precizări privind modalitățile de prezentare a cererii privind restituirea TVA.

 Astfel, conform pct.7 din Hotărârea Guvernului nr.93 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, solicitarea restituirii TVA se efectuează prin depunerea la subdiviziunile structurale ale SFS de la locul de deservire a cererii de modelul stabilit în anexa nr.1 a Regulamentului.

În cererea de restituire se indică, în mod obligatoriu, suma TVA solicitată spre restituire.

Dacă nu este indicată suma solicitată spre restituire, cererea nu se examinează. În conformitate art.13 alin.(2) din Legea nr.91 din 29.05.2014, privind semnătura electronică şi documentul electronic, documentul electronic semnat cu semnătură electronică avansată calificată este asimilat, după efectele sale, cu documentul analog pe suport de hîrtie, semnat cu semnătură olografă.

Totodată, conform art.20 alin.(1) din Legea nr.91 din 29.05.2014, documentul electronic poate fi expediat şi recepționat cu ajutorul sistemelor informaționale și de comunicații electronice şi/sau al purtătorilor materiali.

Concomitent, potrivit art.20 alin.(2) din Legea nr.91 din 29.05.2014, documentul electronic se expediază într-o formă ce permite păstrarea şi utilizarea lui de către destinatar.

Astfel, SFS precizează că cererile privind restituirea TVA se pot prezenta pe suport de hârtie cu aplicarea semnăturii olografe sau se transmit la adresa de e-mail (mail@sfs.md) cu aplicarea semnăturii electronice.