Terenurile agricole vor fi clasificate diferit decât cum era în prezent. Proiectul noului Cod funciar, aprobat de Guvern propune o nouă clasificare a acestor tipuri de terenuri. Potrivit documentului, în capitolul III al documentului se spune că terenurile cu destinaţie agricolă pot fi folosite în următoarele moduri: 

  • pentru obținerea producției agricole (arabile, inclusiv serele, solariile şi răsadniţele, pârloagele, livezile, viile, plantaţiile de nuci, plantaţiile de dud, plantațiile eterooleagenoase, arbuştii fructiferi, grădinile, fânețe și pășuni şi altele asemenea – cele cu vegetaţie); 
  • pentru construcții agricole – terenurile ocupate de depozite, de frigidere destinate păstrării produselor agricole, de făţări, de ateliere de reparaţie şi de păstrare a mecanismelor (agregatelor) agricole, de ferme zootehnice, pensiuni agroturistice, inclusiv amenajările piscicole, iazurile antierozionale, drumurile care servesc activităţilor agricole, instalaţiile de desecare, de irigare, dacă nu au fost atribuite la altă categorie de destinaţie; 
  • terenurile ocupate de culturi de plante energetice lemnoase (plop, salcie, salcâm) care au gradul de evaluare a fertilităţii naturale mai mic de 40 sau care se află în luncile râurilor ori în alte zone cu risc de inundaţii; 
  • fâşiile forestiere;
  • loturi pomicole din cadrul întovărășirilor pomicole;
  • terenuri degradate (râpi, alunecări de teren, mlaștini).

De asemenea, documentul reglementează ce construcţii pot fi amplasate pe terenurile cu destinaţie agricolă. Astfel, proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă pot construi pe acestea depozite, frigidere destinate păstrării produselor agricole, faţări, ateliere de reparaţie şi de păstrare a mecanismelor (agregatelor) agricole, ferme zootehnice, inclusiv amenajările piscicole, iazurile antierozionale, drumurile care servesc activităţile agricole, instalaţiile de desecare, de irigare, dacă nu au fost atribuite la altă categorie de destinaţie, bazinele de apă pentru irigare şi structuri de primire turistice de tip pensiuni agroturistice fără schimbarea destinaţiei terenurilor, în baza documentaţiei de proiect aprobată şi autorizaţiei de construcţie eliberate de autoritatea executivă a administraţiei publice locale. 

Majoritatea obiectelor menționate sunt reglementate și în Codul funciar în vigoare şi acestea sunt doar pentru amplasarea obiectelor de infrastructură a agriculturii. 

Schimbarea modului de folosință a terenurilor agricole

Schimbarea modului de folosinţă a terenurilor agricole se face de către proprietar sau de către deţinătorul de teren cu acordul proprietarului. Pentru terenurile proprietate publică a statului schimbarea modului de folosinţă a terenurilor agricole se propune de a se efectua de către titularii dreptului de administrare. Condiţiile în care aceştea vor schimba modul de folosinţă a terenurilor agricole va fi stabilit ulterior de Guvern. În cazul folosirii acestor obiecte contrar destinaţiei, acestea se consideră construcţii neautorizate, fapt ce atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute de Codul contravenţional.

De asemenea, au fost reglementate norme ce ţin de drumurile tehnologice care traversează şi deservesc terenurile cu destinaţie agricolă. Acestea stabilesc legătura între masivele de terenuri şi drumurile publice şi deservesc mai mulţi proprietari. 

Pe parcursul anilor post privatizării masive a dispărut necesitatea existenţei la o mare parte din drumurile tehnologice şi alte terenuri ce servesc activităţile agricole, şi o parte din ele nu mai sunt implicate în procesele tehnologice din agricultură. Ca rezultat al amortizării şi defrişării plantaţiilor multianuale existente sau al consolidării terenurilor agricole în multe cazuri acestea au fost numai proiectate şi nu au fost transpuse în natură. 

Pentru a rezolva problema se propun soluţii juridice care ar face posibilă comercializarea terenurilor date care sunt implicate într-un singur proces tehnologic, nu prin concurs sau licitaţie, ci direct persoanei care a consolidat terenul. Mai exact, se propune ca drumurile tehnologice în cazul epuizării necesităţii lor pot fi cumpărate la preţ normativ sau, la decizia părţilor, la preţ de piaţă de către personale care au exploatat aceste drumuri, pe axa drumului, şi trecute în alt mod de folosinţă prin decizia Consiliului local. 

Arenda terenurilor agricole

Documentul propune ca plata pentru arendă a terenurilor agricole să se stabilească prin negocieri de către părţi. Și pentru consolidarea terenurilor agricole, reducerii costurilor de înregistrare a contractelor de arendă, se propune ca contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole, încheiat pe un termen de până la 5 ani inclusiv, să se înregistreze la primăria localităţii în a cărei rază teritorială se află terenurile şi alte bunuri agricole. Contractele pe un termen mai mare de 5 ani se vor înregistra la oficiul cadastral teritorial. În acelaști timp, se propune ca termenul de arendă să fie de cel puţin un an şi cel mult 30 ani.