După ce au intrat în vigoare noiile prevederi ale Codului civil, autoritățile au prezentat pentru consultări publice proiectul Regulamentului privind modul de ţinere în cadrul primăriilor a registrelor contractelor de arendă.

Astfel, Regulamentul dat conține VI capitole ce stabilesc modul de ţinere a registrului contractelor de arendă, încheiate pe un termen de până la 5 ani inclusiv și forma registrului contractelor de arendă.

Proiectul reglementează norme ce țin de modul privind ținerea registrului contractelor de arendă. Astfel, Registrul contractelor de arendă va conţine înscrieri privind contractele de arendă a terenurilor şi altor bunuri agricole pe un termen de până la 5 ani inclusiv, modificările introduse în ele şi încetarea acestor contracte. Instituirea registrului contractelor de arendă şi stabilirea drepturilor şi obligaţiilor funcţionarilor primăriei privind ţinerea şi păstrarea registrului se face prin hotărârea autorităţii administraţiei publice locale. Acesta poate fi ținut în formă electronică şi/sau manuală.

Documentul mai conține norme ce țin de înregistrarea contractelor de arendă. Conform art. 916 alin. (5) din Codul civil nr. 1107/2002, arendaşul asigură notarea arendei în termen de 3 luni de la data încheierii acestuia, conform alin. (1) sau, după caz, asigură înregistrarea arendei conform alin. (4) din Codul civil nr. 1107/2002.

De asemenea, sunt enumerate actele pentru înregistrarea contractului de arendă la primărie.Termenul de examinare a documentelor pentru înregistrarea contractului de arendă nu trebuie să depăşească 15 zile din data primirii ultimului document necesar conform normelor stabilite în art. 60 din Codul administrativ.

Astfel, în registrul contractelor de arendă se înregistrează date privind: a) părțile contractante, domiciliul ori sediul acestora; b) numerele cadastrale, suprafața, bonitatea și modul de folosință a terenurilor date în arendă; c) termenul arendei; d) plătitorul impozitelor aplicate asupra bunului agricol arendat și alte date, după caz.  

Totodată, sunt reglementate norme ce țin de înregistrarea modificărilor la contractele de arendă. Pentru înregistrarea modificărilor operate în contractul de arendă, arendaşul (reprezentantul acestuia) prezintă, în termen de o lună de la data operării modificărilor, persoanei împuternicite documentele enumerate în Regulament. Înregistrarea modificărilor operate în contractul de arendă se confirmă prin aplicarea ştampilei primăriei, prin notarea în acordul adiţional a datei înregistrării şi prin semnătura persoanei împuternicite cu efectuarea înregistrării.

Pentru înregistrarea încetării contractului de arendă din motivul expirării termenului contractului, arendaşul sau arendatorul, în termen de o lună de la data expirării acestuia, prezintă la primărie actele necesare.

În cazul înregistrării încetării contractului de arendă prin hotărâre a instanţei judecătoreşti, partea contractantă interesată (reprezentantul acesteia) prezintă documentele indicate, precum şi copia hotărârii instanţei judecătoreşti privind încetarea sau nulitatea contractului legalizate în condiţiile legii.

Proiectul Regulamentului descrie de asemenea, procedura ce ține de eliberarea extraselor şi informaţiilor din registru. Extrasul din registru este un document cu putere probatoare, care confirmă faptul existenţei înscrierilor în registru privind bunurile date în arendă şi dreptul de arendă asupra lor, la data eliberării extrasului. Acesta se eliberează în termen de 3 zile persoanei fizice sau juridice care a depus o cerere scrisă şi a prezentat bonul de achitare a taxei pentru eliberarea extrasului.