Autoritățile propun noi reglementări pentru responsabilizarea operatorilor economici care participă la procedurile de achiziții publice. Ministerul Finanțelor a prezentat pentru consultări publice Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind Lista de interdicție a operatorilor economici.

Documentul prevede crearea unui mecanism de prevenire a cazurilor de neexecutare a obligațiilor contractuale, prezentării documentelor false, depunerii ofertelor trucate de către operatorii economici, participanți la procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Regulamentul propus spre consultare stabilește modul de întocmire și conținutul Listei de interdicție, procedura de înscriere a operatorilor economici în listă, modul excluderii din Lista de interdicție, precum și modul de evidență și actualizare a acesteia.

Potrivit documentului, operatorii economici, participanți la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru, care nu și-au îndeplinit corespunzător obligațiile asumate în cadrul acestor proceduri sau a căror conduită contravine prevederilor legislației, vor fi înscriși în lista de interdicție pentru o perioadă de 3 ani.

Temeiurile pentru care un operator economic se înscrie în Listă, prevăzute în Regulament, se referă la:

  • comiterea unor abateri profesionale pe parcursul executării contractului de achiziție publică care face inutilă prestația, imposibilă utilizarea bunului conform destinației sau lucrării executate. Autoritatea contractantă sau organul care a înaintat sesizarea urmează să demonstreze prin orice mijloace adecvate acest fapt;
  • neîndeplinirea obligațiilor contractuale,  calitatea bunurilor, serviciilor și lucrărilor este mai joasă decât cea prevăzută în contract și în documentele privind desfășurarea procedurii de atribuire, cu survenirea unui prejudiciu sau afectării activității  autorității contractante;
  • neîndeplinirea obligațiilor contractuale, prin nerespectarea termenilor privind livrarea bunurilor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor, fapt prin care a afectat activitatea autorității contractante sau a cauzat un prejudiciu;
  • prezentarea în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice a documentelor  care conțin date denaturate/eronate sau oricare alte documente/informații false sau neveridice;
  • existența probelor prezentate de autoritatea contractantă sau de organul de control care demonstrează faptul că operatorii economici au participat la procedura de atribuire cu oferte trucate, au participat ca membri ai grupului de întreprinderi dependente la aceeași procedură de  atribuire cu mai multe oferte sau au creat o concurență neloială între participanți.

Mecanismul de responsabilizare stabilit de Regulament se va răsfrânge asupra administratorilor, fondatorilor și beneficiarilor efectivi ai operatorului economic care a fost inclus în listă. Mai exact, operatorul economic, altul decât cel înscris în Listă, care are drept administrator, fondator sau beneficiar efectiv persoana indicată în Lista de interdicție, nu va avea dreptul să participe la procedurile de atribuire pe perioada înscrierii, iar autoritatea contractantă nu îi va atribui contracte de achiziții publice.

Lista de interdicție va fi întocmită, menținută și actualizată de către Agenția Achiziții Publice, în formă electronică.

Odată cu aprobarea Regulamentului va fi abrogată Hotărârea Guvernului nr.1418/2016 privind modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici.

Documentul poate fi consultat aici.