În ziua desfășurării licitaţiei, până la începerea ei, notarul înregistrează participanţii prezenţi și le înmânează bilete de participare, fiecare având un număr. Înregistrarea se încheie cu 15 minute înainte de începutul procedurii de licitare. Participanţii care au întârziat la înregistrare nu sunt admiși la licitaţie și se consideră că nu s-au prezentat la licitaţie.

Potrivit proiectului Regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitaţiilor de către notar, prezentat pentru consultări publice, după expirarea termenului de depunere a cererilor de participare la licitaţie și până la începutul înregistrării participanților, notarul întocmește partea întâi a procesului-verbal al licitaţiei.

Notarul, în prezența participanților la licitație, înaintea începerii licitaţiei, întreprinde următoarele acțiuni:

 • descrie succint bunul expus la licitaţie;
 • anunţă numerele de înregistrare ale participanţilor înregistraţi pentru licitarea bunului respectiv;
 • verifică prezența participanților înregistrați;
 • dă citire părţii întâi a procesului-verbal al licitaţiei.

Începutul licitaţiei este considerat momentul în care notarul anunţă preţul iniţial de vânzare a bunului și pasul licitării, care nu poate fi mai mare de 10% din preţul iniţial de vânzare a bunului.

Desfășurarea licitației are loc respectând următoarea consecutivitate:

1) notarul expune bunul spre vânzare la preţul iniţial;

2) dacă participantul acceptă preţul bunului, ridică biletul său de participare;

3) participantul care dorește să propună un preţ majorat, ridică biletul de participant și numește preţul cu unul sau mai mulți pași;

4) notarul, anunțând numărul biletului participantului care primul a propus un preţ majorat cu unul sau mai mulți pași, anunţă preţul propus de către acesta;

5) dacă după ce notarul anunţă de trei ori preţul bunului și niciunul dintre participanţi nu propune un preţ mai mare, notarul, concomitent cu a treia lovitură de ciocan, anunţă adjudecarea bunului în favoarea participantului care a propus acest preţ.

6) după aceasta, notarul anunță licitarea bunului respectiv încheiată.

După încheierea licitației, notarul întocmește partea a doua a procesului-verbal al licitaţiei pe parcursul zilei când a avut loc licitaţia care se semnează de notar, de solicitant sau reprezentantul acestuia și de câștigătorul licitaţiei sau reprezentantul acestuia.

La cererea solicitantului, notarul poate elibera Certificat privind constatarea etapei procedurale a licitaţiei și a rezultatelor acesteia.

Câștigătorul licitaţiei este obligat să semneze procesul-verbal al licitaţiei și să achite preţul bunului în condiţiile stabilite și să încheie contractul de vânzare-cumpărare în forma autentică.

În cazul în care câștigătorul a refuzat să semneze procesul-verbal al licitaţiei, nu a achitat prețul bunului sau a refuzat încheierea contractului de vânzare-cumpărare a bunului la licitație în formă autentică, acesta este lipsit de dreptul de a participa în continuare la licitaţiile ulterioare, organizate de același notar, în privința aceluiași bun. În acest caz, acontul depus de participantul respectiv nu se restituie.

Licitaţia nu are loc și se consideră nulă în cazul în care:

 • bunul a fost retras de la licitaţie la decizia solicitantului licitaţiei;
 • nu s-a înregistrat nici un participant;
 • la data și ora desfășurării licitaţiei nu s-a prezentat nici un participant;
 • nici un participant la licitaţie nu a propus cel puţin un preţ egal cu preţul iniţial de vânzare a bunului expus la licitaţie;
 • câștigătorul licitaţiei refuză să semneze procesul-verbal al licitaţiei;
 • câștigătorul licitaţiei nu a achitat preţul bunului adjudecat în termenul și în condiţiile indicate în procesul-verbal al licitaţiei;
 • câștigătorul licitaţiei refuză să încheie în formă autentică contractul de vânzare-cumpărare.

Pentru aceste cazuri notarul va întocmi procesul-verbal privind declararea licitaţiei nule. Documentul se semnează de notar și de solicitant. În cazul în care bunul a fost retras de la licitaţie, notarul va întocmi Actul privind nedesfășurarea licitaţiei.

În aceste cazuri, la cererea solicitantului, notarul eliberează Certificatul privind constatarea licitaţiei nule.

Dacă licitaţia nu a avut loc, în aceste condiţii, atunci bunul poate fi expus la o nouă licitaţie.

În cazul licitaţiei nule din motiv că bunul a fost retras de la licitaţie la decizia solicitantului, participanţilor li se restituie acontul și taxa de participare în termen de șapte zile lucrătoare de la data depunerii cererii de retragere a bunului de la licitație, iar cheltuielile avansate de solicitant nu se restituie.