În termen de 10 zile lucrătoare după semnarea procesului-verbal al licitaţiei câștigătorul este obligat să achite preţul de vânzare a bunului adjudecat, în condiţiile stabilite în procesul-verbal al licitației. Prevederea se conține în proiectul Regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitaţiilor de către notar, prezentat pentru consultări publice.

În caz de neachitare a preţului în termenul și în condiţiile indicate în procesul-verbal al licitaţiei, notarul anulează rezultatele licitaţiei prin întocmirea și eliberarea Certificatului privind constatarea licitaţiei nule.

În termen de șapte zile lucrătoare după achitarea preţului bunului adjudecat câștigătorul licitației încheie cu solicitantul, după caz reprezentantul acestuia, contractul de vânzare-cumpărare a bunului adjudecat în formă autentică. Cheltuielile de autentificare a contractului de vânzare-cumpărare sunt suportate de către câștigătorul licitației.

În caz de suspendare sau încetare a activităţii notarului, desfășurarea licitației și autentificarea contractului de vânzare-cumpărare a bunului adjudecat este efectuat de către notarul în arhiva căruia se păstrează arhiva notarului care și-a suspendat sau încetat activitatea.

Procesul-verbal al licitaţiei poate fi contestat în termen de cinci zile de la momentul semnării, în modul stabilit de legislaţie de către solicitant sau participanții care au participat la licitația bunului expus la licitație.

Litigiile apărute în urma licitaţiilor se soluţionează pe cale amiabilă sau în instanţele judecătorești competente.