Întreprinderile cu capital de stat ar putea să nu mai fie obligate să transfere la bugetul de stat cel puțin 50% din profitul net obținut. Ministerul Economiei și Infrastructurii a propus, pentru consultări publice, un proiect prin care reduce dividentele/defalcările ce trebuie transferate statului de către entităților cu capital public până la zece la sută din profitul realizat. Conform documentului, la adunarea generală a acționarilor societăților pe acțiuni cu cotă majoritară de stat, se va promova adoptarea deciziei privind distribuirea și plata dividendelor ce vor reprezenta nu mai puțin de zece la sută din profitul net obținut în anul precedent. Decizia se va lua în funcție de situația economico-financiară a societății. În prezent, prevederile legale stabilesc că pentru achitarea dividentelor trebuie să fie alocat cel puțin 50 la sută din profitul net al societății, iar în cazul întreprinderilor nepasibile privatizării – nu mai puțin de 25%. Totodată, autoritățile propun ca să nu fie promovate deciziile de plată a dividendele/defalcările în bugetul de stat dacă:
  • întreprinderea este insolvabilă sau plata dividendelor/defalcărilor în bugetul de stat va conduce la insolvabilitatea ei;
  • valoarea activelor nete, conform ultimilor situații financiare ale întreprinderii, este mai mică decât capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plăţii dividendelor/defalcărilor în bugetul de stat;
  • întreprinderea nu dispune de mijloace financiare necesare pentru realizarea planului de afaceri/investiții, aprobat de adunarea generală a acționarilor societății pe acțiuni/consiliul de administrație al întreprinderii de stat;
  • pierderile anilor precedenți, conform ultimelor situații financiare, sunt mai mari decât profitul net obținut de întreprindere;
  • întreprinderea este subiect al unor acorduri în vigoare ale Republicii Moldova, care prevăd scutirea de plata dividendelor sau defalcărilor în bugetul de stat.
De asemenea, s-a majorat cu o lună termenul în care trebuie să fie aprobată decizia privind efectuarea defalcărilor în bugetul de stat, de la 30 aprilie la 30 mai. Cererea privind includerea pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor a chestiunii ce ţine de repartizarea profitului net al societăţii obținut în anul precedent celui gestionar, şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul gestionar, va fi depusă anual de către Agenția Proprietății Publice (APP). În prezent, acest drept îl au ministerele și alte autorități publice centrale. Conform autorilor, reglementările aplicate în prezent, în majoritatea cazurilor, lipsesc entitățile cu capital public de mijloacele financiare necesare pentru dezvoltare, procurarea utilajelor moderne, reprofilarea activității în direcții competitive, dar și pentru suplinirea mijloacelor circulante. Iar în unele cazuri este chiar nevoie să se contracteze credite pentru a transfera în bugetul de stat sumele stabilite prin decizia adunării generale/consiliului de administrație (exemplul SA ”Floare-Carpet, SA ”RED-NORD”). Astfel, obligativitatea plății dividendelor/defalcărilor din profitul net crează condiții pentru concurența neloială, nepermițând entităților cu capital public să activeze în condiții egale cu cele private. Ca efect, rezultatele activității economico-financiare ale entităților cu capital public sunt destul de modeste, producția fiind necompetitivă de aceea activitatea lor deseori se limitează la darea în locațiune a activelor neutilizate și/sau comercializarea acestora.