Agenția Achiziții Publice a verificat procedurile de achiziții, efectuate anul trecut, și a stabilit că în multe cazuri au fost admise abateri de către autoritățile contractante. Acesta au avut loc în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice. În consecință, au fost înaintate un șir de recomandări de conformare, iar pentru încălcările ce constituie contravenții au fost aplicate amenzi. Printre încălcările depistate cel mai frecvent sunt:
  • întocmirea ordinului/deciziei de creare a grupului de lucru fără precizarea funcțiilor fiecărui membru al grupului în parte. Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții prevede că autoritatea contractantă, în decizia specială (ordin) sau în dispoziţia de creare a grupului/grupurilor de lucru, urmează să stabilească expres atribuţiile fiecărui grup de lucru (dacă sunt create două sau mai multe) şi funcţiile fiecărui membru al grupului în parte;
  • declarațiile de imparțialitate și confidențialitate nu au fost semnate înainte de data-limită de depunere și deschidere a ofertelor de către toți membrii grupului de lucru, pentru fiecare procedură de achiziție în parte. Asta în timp ce Legea privind achizițiile publice prevede că pe parcursul desfăşurării procedurii de atribuire, grupul de lucru are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. Membrul grupului de lucru are obligaţia de a semna, pe propria răspundere, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate.
  • achizițiile publice nu au fost planificate, planurilor de achiziții al autorităților contractante nu au fost întocmite și/sau nu au fost publicate planurile de achiziții pe pagina web a autorității contractante, inclusiv a modificărilor operate în acesta.
Conform Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de planificare al contractelor de achiziții publice, pentru satisfacerea necesităţilor de bunuri, lucrări şi servicii, autoritatea contractantă este obligată să planifice toate contractele de achiziţii publice. Autoritatea trebuie să întocmească un plan de achiziții care va fi publicat pe pagina web a autorității în termen de cinci zile de la aprobarea acestuia sau în cinci zile de la modificarea acestuia. În cazul în care nu deține pagină web, planul de achiziții poate fi publicat pe pagina web a autorității contractante căreia i se subordonează. O altă încălcare ține de faptul că  anunțurilor de intenție nu au fost întocmite și publicate în Buletinul Achiziţiilor Publice. Legea privind achizițiile publice și Regulamentul privind modul de planificare al contractelor de achiziții publice prevăd că anunțul de intenție urmează a fi publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului autorităţii contractante. Acesta trebuie să cuprindă toate contractele de achiziţii publice preconizate a fi atribuite până la sfârşitul anului bugetar, a căror valoare estimată pentru bunuri şi servicii este egală sau mai mare de 400 de mii lei, iar pentru lucrări este egală sau mai mare de 1,5 milioane de lei. Potrivit datelor prezentate de Agenție, o abatere frecventă este și divizarea procedurilor de achiziții prin încheierea contractelor de achiziţii publice separate. Asta în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie publică decât cea care ar fi fost utilizată în conformitate cu Legea privind achiziţiile publice în cazul în care achiziţia nu ar fi fost divizată. Printre abaterile constate se mai numără și respingerea neîntemeiată a ofertelor anormal de scăzute. Asta în condițiile în care autoritatea contractantă este obligată să asigure operatorului economic posibilitatea de justificare a preţului anormal de scăzut. În cazul unei oferte care are un preţ aparent anormal de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv. Totodată, s-a depistat că foarte des are loc neinformarea sau informarea necorespunzătoare a ofertanților despre rezultatele procedurii de achiziție. Asta pentru că operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire trebuie să fie informați în scris și cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la emiterea deciziei grupului de lucru. De asemenea, sunt comise încălcări și la completarea ofertelor cu documente obligatorii lipsă. Legea prevede că pentru a facilita examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor, autoritatea contractantă poate solicita ofertantului doar explicaţii în scris asupra ofertei sale. Nu se admit modificări ale ofertei, inclusiv ale preţului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerinţe la care nu se încadra iniţial. Autoritatea contractantă va corecta doar greşelile aritmetice depistate în ofertă în timpul examinării acesteia, înştiinţând neîntârziat ofertantul despre aceasta. Printre abateri mai sunt:
  • stabilirea cerințelor de calificare și/sau tehnice limitative sau fără respectarea prevederilor legale;
  • anunțurile de participare nu au fost publicate în BAP;
  • procesele verbale de deschidere și/sau de evaluare a ofertelor nu au fost întocmite;
  • descalificarea/respingerea neîntemeiată a operatorilor;
  • nerespectarea termenilor de așteptare;
  • dările de seamă nu au fost transmise în termen și au fost incluse date false în dările de seamă;
  • desemnarea câștigătorilor necalificați sau care nu corespund cerințelor stabilite.