Ministerul Finanţelor a anunţat despre iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public.

La examenul de calificare sunt în drept să aplice auditorii interni/angajaţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor/instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public national.

În acest scop, solicitanții trebuie să prezinte Ministerului Finanţelor următoarele documente:

  • cererea de admitere la examenul de calificare - în original;
  • carnetul de muncă ce confirmă angajarea şi vechimea în muncă de cel puţin 1 an în domeniile: audit intern în sectorul public, contabilitate, economie, finanţe publice, tehnologii informaţionale, drept şi audit extern - în original şi în copie;
  • buletinul de identitate - în original şi în copie;
  • scrisoarea emisă de către conducătorul entităţii, ce confirmă realizarea sau participarea la cel puţin două misiuni de audit intern în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit Intern - în original şi în copie.

Setul de documente urmează a fi prezentat până la data de 31 martie 2019, Direcţiei politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanțelor.

Examenul de calificare se desfăşoară, cel puţin, o dată pe parcursul unui an calendaristic. În acest sens, Ministerul Finanţelor anunţă pe pagina web iniţierea procesului de certificare în domeniul auditului intern în sectorul public, cât şi termenul limită de depunere a setului de documente.

Pretendentul poate aplica pentru obţinerea Certificatului de calificare al auditorului din sectorul public sau Certificatului de calificare în domeniu specializat al auditorului din sectorul public.

Examenul de calificare constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică.

Certificatul de calificare al auditorului din sectorul public şi Certificatul de calificare în domeniul specializat al auditorului din sectorul public se eliberează de către Ministerul Finanţelor pe termen nelimitat, cu condiţia menţinerii acestora prin dezvoltare profesională continua conform Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public.

Amintim că, Ministerul Finanțelor a anunțat că schimbă regulile pentru dobândirea, confirmarea și menținerea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, prezentând un proiect de Regulament care-l va înlocui pe cel în vigoare. Noile reguli ar putea intra în vigoare la începutul anului viitor.