Mai multe legi și coduri urmează a fi modificate pentru a fi ajustate și aduse în concordanță cu prevederile Codului administrativ.  Ministerul Justiției a remis pre coordonare un proiect de lege  cu privire la modificarea unor acte normative (cadrul conex Codului administrativ).

Prin intermediul proiectului urmează a fi introdusă o terminologie unitară și o claritate în partea ce ține de contestarea actului administrativ emis de către autoritățile publice vizate în fiecare lege separată.

Proiectul prevede modificarea a 36 de acte normative.

În Codul Funciar urmează a fi abrogate unele norme care și-au pierdut din utilitate (articolele 91-93).

În Capitolul XIV ”Soluționarea litigiilor funciare” se propun modificări care să facă claritate asupra procedeelor de contestare a actelor administrative și soluționarea litigiilor dintre autorități și deținătorii de terenuri. Astfel, se propune o nouă redacție a art. 90 în care se vor reglementa care prevederi se vor aplica la soluționarea litigiilor dintre deţinătorii de terenuri şi autorităţile administraţiei publice locale, precum și cele dintre persoanele de drept privat.

Codul Fiscal. Procedura de contestare a actelor emise de către organele fiscale în prezent este diferită de cea prevăzută în Codul administrativ. Proiectul vine cu o serie de modificări în Titlul V Capitolul 17 unde este prevăzută procedura de contestare a deciziei Serviciului Fiscal sau a acțiunii funcționarului fiscal. Astfel, proiectul vine cu o nouă redacție a articolului 267 ”Dreptul de a contesta decizia Serviciului Fiscal de Stat sau acţiunea funcţionarului fiscal”. Prin redacția nouă se face trimiterile la prevederile Codului administrativ care reglementează toată procedura administrativă, fiind opozabilă subiecților implicați în această activitate. De asemenea, se propune abrogarea articolelor 268- 270 și 274 pentru a elimina acele norme din lege care vin în contradicție cu prevederile Codului administrativ și a celor care dublează procedura de contestare a actelor administrative. Pentru evitarea paralelismelor în legislaţie se impune abrogare acestora, grație dispozițiilor art. 65 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Legea privind accesul la informație. Odată cu adoptarea Codului administrativ la 19 iulie 2018 procedura administrativă a suferit o serie de modificări, în consecință fiind necesară și ajustarea Legii privind accesul la informație (în articolul 15 alineatul (1)), în sensul specificării faptului că cererile privind accesul la informație vor fi înregistrate și examinate în conformitate cu prevederile Codului administrativ. Totodată, se dă o nouă redacție a articolului 16 din lege, pentru a face o distincție clară între termenii prevăzuți de Codul administrativ și cei prevăzuți de Legea privind accesul la informație. Suplimentar se propune de a fi abrogate normele care reglementează procedura de contestare a actului administrativ, (procedură care beneficiază de o reglementare expresă în cadrul Codului administrativ ), pentru a crea o claritate și un regim juridic uniform al subiectului dat.

Codul Vamal. Pentru aducerea în concordanță a prevederilor Codului Vamal cu cele ale Codului administrativ, proiectul vine cu un șir de modificări în secțiunea a 47-a din Capitolul XI care prevede calea administrativă de atac a acţiunilor sau inacţiunilor organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali. În document se propune abrogarea articolelor 290- 294 și ajustarea articolelor 1864 , 288-289, 2941 la prevederile Codului administrativ pentru a facilita modul de contestare a deciziilor organelor vamale și a colaboratorilor vamali și a-l alinia la regimul juridic general stabilit de Codul administrativ.

Legea privind administrația publică locală. Pentru că în prezent Codul administrativ nu mai operează cu noțiunea de ”instanța de contencios administrativ” dar cu noțiunea de „instanța de judecată, se propune ca în tot cuprinsul legii sintagma „instanța de contencios administrativ” la orice formă gramaticală să fie substituită cu sintagma „instanța de judecată” pentru a crea o terminologie unitară în actele normative în vigoare. Totodată, proiectul prevede o serie de intervenții în mai multe articole pentru a face o claritate în modul de contestare a actelor administrative.

Legea cu privire la secretul de stat. În această lege se propun modificări în articolul 17 care prevede contestarea deciziei de secretizare a informaţiilor și anume în alineatul (3) al articolului menționat se propune o nouă redacție pentru a oferi o claritate și a aduce normele acestuia în concordanță cu cele ale Codului administrativ. Prin redacția propusă se aduc unele clarificări cu privire la modul de contestare a actului administrativ, prin introducerea obligativității de a contesta actul la organul emitent și nu la cel superior. Ministerul menționează că astfel se va oferi beneficiul a două trepte de contestare prealabilă până la necesitatea de adresare în instanța de judecată. Totodată, se intervine și în alte articole pentru ajustarea legii menționate la prevederile Codului administrativ, excluzându-se și normele neaplicabile.

Proiectul mai prevede modificarea următoarelor acte normative:

 • Legea privind protecția mediului înconjurător
 • Legea privind gospodăriile țărănești (de fermier)
 • Legea cu privire la activitatea de evaluare
 • Legea cu privire la producţia agroalimentară ecologică
 • Legea privind securitatea generală a produselor
 • Legea privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate
 • Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat
 • Legea privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate
 • Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova
 • Legea privind administrația publică centrală de specialitate
 • Legea privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale
 • Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător
 • Legea cu privire la ajutorul de stat
 • Legea  privind piața de capital
 • Legea concurenței
 • Legea cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității
 • Legea cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor
 • Legea privind evaluarea integrității instituționale
 • Legea privind evaluarea impactului asupra mediului
 • Legea privind regimul articolelor pirotehnice
 • Codul transporturilor rutiere
 • Legea privind supravegherea pieţei în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare
 • Legea privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice
 • Legea cu privire la energia electrică
 • Legea cu privire la gazele natural
 • Legea cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare
 • Legea cu privire la energetică
 • Legea cu privire la medicamentele de uz veterinar
 • Legea cu privire la eficiența energetică
 • Legea privind atragerea investițiilor străine în domeniul producției de film și alte opere audiovizuale

Modificările propuse în actele normative enumerate mai sus se operează pentru a aduce conținutul și terminologia acestora în corespundere cu prevederile Codului administrativ, pentru a crea un cadru legal unitar în partea ce ține de contestarea actelor administrative. Totodată, au fost introduce modificări de ordin tehnic în cuprinsul actelor normative cu schimbările de rigoare a tuturor referințelor la Legea contenciosului administrativ și Legea cu privire la petiționare prin trimiteri la prevederile Codului administrativ.

Ministerul accentuează că prin intermediul proiectului în unele acte normative (este vorba despre Legea privind administrația publică locală; Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova, Legea concurenței, Legea cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor) sunt prevăzute expres derogări de la normele Codului administrativ referitoare la parcurgerea procedurii prealabile de contestare a actului administrativ. Aceste derogări exprese constau în lipsa obligativității parcurgerii procedurii prealabile prevăzută de Codul administrativ drept regulă în materie și au fost incluse în proiect pentru a se spori gradul de previzibilitate a cadrului normativ general în contextul în care prevederea de la art. 163 alin. (3) din Codul administrativ stabilește că „Procedura de examinare a cererii prealabile nu se efectuează dacă: (...) c) legea prevede expres adresarea nemijlocită în instanța de judecată.”. Prin urmare, pentru a se exclude orice dubii cu privire la lipsa necesității parcurgerii procedurii prealabile într-un șir de situații specifice, s-a exprimat în particular expres acest fapt în prevederile corespunzătoare din legile menționate. Soluția excluderii obligativității parcurgerii procedurii prealabile în cazurile date este generată de faptul că natura juridică a actului administrativ sau a situației create, calitatea specială a părților în litigiu (cum ar fi spre exemplu, în cazul art. 45 alin. (4) lit. b), 48 alin. (2) din Legea nr. privind administrația publică locală) sau urgența situației asupra căreia este necesar de pronunțat (cum ar fi în cazul prevederii de la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 198/2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat) golește de conținut procedura prealabilă de contestare și exclude beneficiile potențiale pe care le poate oferi aceasta.