Cancelaria de Stat a Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere de nivel superior de secretar general al ministerului pentru: Ministerul Finanțelor; Ministerul Justiției; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 30 august.

Condiţiile de participare la concurs:

 • Condiţii de bază:
  • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
  • posedă limba română;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
  • are studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
  • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
  • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
  • nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.
 • Condiții specifice:
  • Experienţă profesională:  Minimum 5 ani de experienţă profesională în domeniul/domeniile specifice sferelor de competență ale ministerului, experienţă managerială de cel puţin 3 ani.
  • Cunoştinţe: cadrul normativ în domeniile de competență ale ministerului și din serviciul public; administrația publică; management public; management organizaţional; politici publice; limbă de circulaţie internaţională la nivelul B2.

Potrivit anunțului publicat de Cancelaria de Stat, scopul general al funcţiei presupune contribuirea la realizarea misiunii şi a obiectivelor strategice ale ministerului prin promovarea şi aplicarea unui management performant, prin realizarea eficientă a legăturilor funcţionale dintre subdiviziunile şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a ministerului.

Sarcinile de bază:

 • asigurarea elaborării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate ale ministerului, a programelor şi planurilor ministerului;
 • coordonarea activității subdiviziunilor aparatului central al ministerului, a structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a ministerului;
 • asigurarea procesului de monitorizare, evaluare şi raportare a executării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate ale ministerului;
 • controlul executării actelor normative care au fost iniţiate de minister;
 • asigurarea elaborării proiectelor de acte normative;
 • asigurarea avizării proiectelor de acte normative care au tangenţă cu domeniile de activitate date în competenţa ministerului;
 • coordonarea procesului de asigurare a ministerului cu personal, menținerea și dezvoltarea acestuia.