Apă-Canal Chișinău este în căutare a avocați care pot reprezenta instituția într-un litigiu internațional, rezultat din executarea Contractului privind Reabilitarea stației de epurare a apelor uzate din municipiul Chișinău. Valoarea contractului este de 24.243.479,61 euro. 

Potrivit anunțului publicat de Apă-Canal Chișinău, locul prestării serviciilor este la sediul instituției, la Curtea de Arbitraj din Valencia, Spania și la Comisia de Adjudecare a Disputelor (sediul adjudecătorului va fi stabilit de președintele Federației Internaționale a Inginerilor Consultanți). Contractul este cu executare succesivă.

Condiții de participare:

Persoană fizică care deține licența de avocat, precum și birouri de avocați, care au calificarea și abilitățile profesionale necesare și care au dreptul de a exercita profesia de avocat, să pledeze și să acționeze în numele clienților lor și să-I reprezinte în instituțiile de arbitraj internaționale.

Condiții speciale de eligibilitate: 

  • Specializarea avocatului și/sau biroului de avocați pe domeniul contractelor de lucrări în construcții și inginerește, în special aplicarea clauzelor contractelor FIDIC (contracte standard în domeniul construcțiilor și instalațiilor, utilizate drept modele de referință pe plan internațional, elaborare de către Federația Internațională a Inginerilor Consultanți);
  • Experiență de asistență juridică în instituțiile de arbitraj internațional pe cauze vizând contracte pe reguli FIDIC, cu câștig de cauză (de menționat companiile care au beneficiar de asistență de reprezentare);
  • Vechime în profesia de avocat de cel puțin trei ani: 
  • Dreptul aplicabil contractului: legislația Republicii Moldova; 
  • Cunoașterea limbii contractului – engleza. 

Conținutul minim al ofertei trebuire să conțină următoarele acte, în original sau copie autentificată, întocmite în limba română și traduse în limba engleză, după cum urmează: 

  • Cerere de participare la concurs, adresată Comisiei de evaluare a ofertelor, cu indicarea onorariului solicitat; 
  • Documente care demonstrează capacitatea de exercitare a activității profesionale: copia buletinului de identitate, a licenței avocatului și/sau membrilor biroului asociat de avocați și certificatul de atribuire a codului fiscal; 
  • CV-ul avocatului și/sau membrilor biroului asociat de avocați, prezentarea istoricului și a experienței profesionale; 
  • Proiectul contractului de prestări servicii în limba română și engleză.

Cerințe speciale în privința propunerii financiare

Termenele de plată: 

Propunerea financiară trebuie să includă un sistem flexibil de achitări. Nu se va accepta achitarea în avans. Se va negocia o vacanță de plată de 30-60 de zile din momentul apariției obligațiunii de plată.

Prețul și moneda la întocmirea ofertei: 

MDL, fără TVA. Ofertele în care moneda utilizată va fi alta vor fi recalculate cu aplicarea cursului de schimb oficial, stabilit de către BNM pentru data deschiderii ofertelor. 

Aplicarea TVA:

În situația în care sistemul regulator prevede aplicarea TVA și ofertantul este plătitor de TVA, acest fapt urmează a fi specificat expres, inclusiv cota aplicată și valoarea totală a TVA.

Includerea în prețul ofertei a altor taxe și impozite, altor costuri aferente viitorului contract: 

Toate elementele enumerate urmează a fi incluse în prețul ofertei, cu specificarea cuantumului acestora, cu excepția cazurilor în care evidențierea lor nu este rezonabilă.

Oferta va fi întocmită în limba română și engleză. Aceasta urmează a fi depusă în plic/colet netransparent, sigilat, în două exemplare (original și copie), în bir. 311, pe adresa Apă-Canal Chișinău. Pe plic/colet se va indica S.A. Apă-Canal Chișinău în calitate de destinatar, obiectul procedurii de achiziții, denumirea ofertantului, adresa juridică, persoana și mijloacele de contact. Termenul de depunere a ofertelor este 14 februarie.

Persoană de contact: Valentina Revenco, șef Departament juridic Apă-Canal Chișinău. Tel: 022 256961, 069500775, vrevencu@acc.md.