Autoritățile vor să modifice Regulamentul cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție, în partea ce ține de criteriile de eligibilitate și verificarea bunei reputații economice a solicitanților. Conform amendamentelor propuse, pot aplica pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova în cadrul Programului doar Solicitanții și persoanele aflate la întreținerea acestora, care întrunesc cerințele necesare, inclusiv corespund criteriilor de eligibilitate al bunei reputații economice și financiare și nu prezintă un pericol sau risc pentru ordinea și securitatea statului. Corespunderea Solicitanților la criteriile de calificare și eligibilitate va fi evaluată și confirmată de companiile de Due Dilligence. Astfel, se consideră persoană eligibilă aflată la întreținere:
 • soțul/ soția solicitantului principal;
 • copilul solicitantului principal și/ sau al soțului/ soției sale cu vârsta mai mică de 16 ani;
 • copilul solicitantului principal și/ sau al soțului/ soției sale, cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani, care este întreținut de solicitantul principal, fapt evaluat conform procedurilor aprobate de Comisie;
 • copilul solicitantului principal și/ sau al soțului/ soției sale, cu vârsta mai mare de 16 ani, care suferă de dizabilitate psihică sau mentală, și care este întreținut de către Solicitantul principal;
 • părinții sau bunicii Solicitantului principal și/ sau al soțului/ soției sale, cu vârsta mai mare de 55 ani și întreținuți de către Solicitantul principal.
Potrivit proiectului, se consideră că solicitantul întrunește criteriile de eligibilitate, inclusiv de bună reputație economică și financiară și nu prezintă pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea de stat, dacă rapoartele de evaluare printre altele, după caz, confirmă că:
 • solicitantul și/ sau oricare dintre persoanele aflate la întreținere sa, nu sunt persoane puse sub învinuire sau nu au avut calitatea de învinuit în fața Curții Penale Internaționale, indiferent de faptul dacă aceste persoane au fost sau nu găsite vinovate;
 • solicitantul și/ sau oricare dintre persoanele aflate la întreținerea sa, nu sunt persoane date în urmărire de către Organizația Internațională a Poliției Criminale (INTERPOL), nici în trecut și nici la momentul depunerii cererii;
 • solicitantul nu este inamic al statului Republica Moldova sau reprezintă o potențială amenințare a independenței și/sau securității naționale a Republicii Moldova;
 • solicitantul nu poate fi persoana care în orice moment al depunerii cererii este urmărită penal pentru infracțiuni de terorism, finanțarea terorismului, infracțiuni împotriva umanității, infracțiuni de război, infracțiuni împotriva drepturilor și libertăților fundamentale ale omului consfințite de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Persoana care în trecut a fost găsită vinovată de comiterea unor astfel de infracțiuni nu poate fi solicitant în Programul respectiv.
Totodată, solicitantul nu poate fi persoana care a fost găsită vinovată în trecut sau este învinuită de comiterea infracțiunilor contra familiei, unde asemenea infracțiuni printre altele includ:
 • raport sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani;
 • ademenirea minorului în scopuri sexuale;
 • viol;
 • orice altă formă de violenţă sexuală;
 • trafic de ființe umane, de copii;
 • răpire de persoane.
Solicitantul nu poate fi nici persoana căreia i-a fost refuzată viza într-o țară pentru care cetățenii Republicii Moldova au acces liber de vize, cu excepția cazului în care a obținut-o cu succes ulterior. De asemenea, solicitantul nu poate fi persoana care în orice moment al depunerii cererii este acuzat și are antecedente penale, sau la momentul depunerii cererii este audiat sau bănuit, sau este acuzat de comiterea oricăreia din următoarele infracțiuni:
 • infracțiuni contra autorităților publice și a securității de stat;
 • infracțiuni de uzurpare a atribuțiilor autorităților publice comise de persoane fizice, cum ar fi: reținerea sau arestarea ilegală a persoanelor; luarea de ostatici; exercitarea arbitrară a drepturilor pretinse; mutarea ilegală a unei persoane într-un alt stat.
 • infracțiuni comise de către persoanele fizice împotriva funcționarilor publici, inclusiv: amenințarea sau vătămarea corporală a funcționarilor publici; agresiunea funcționarilor publici; opunerea rezistenței față de funcționarii publici.
 • infracțiuni de denunțare falsă, declarație mincinoasă și depunerea de jurământ fals în fața unui tribunal competent sau a unei instanțe de judecată;
 • infracțiuni de șantaj, luarea și/sau dare de mită, precum și alte infracțiuni de corupție;
 • infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică, inclusiv: falsificarea actelor; utilizarea actelor falsificate; contrafacerea sigiliilor, ștampilelor și mărcilor; posesia documentelor și/sau actelor contrafăcute.
 • infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei, inclusiv: omorul intenționat;  lipsirea de viață din imprudență; vătămarea integrității corporale sau a sănătății.
 • infracțiuni contra minorilor;
 • infracțiuni ce țin de traficul de ființe umane sau de traficul ilegal de migranți;
 • infracțiuni contra patrimoniului, cum ar fi furtul, escrocheria, spălarea de bani, delapidarea averii străine;
 • infracțiuni contra securității și ordinii publice, cum ar fi livrarea, plasarea, punerea în funcțiune sau detonarea unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal, inclusiv fabricarea, procurarea, prelucrarea, păstrarea, transportarea, folosirea sau neutralizarea substanțelor explozive ori a materialelor radioactive; incendierea premeditată;
 • orice alte infracțiuni pe care Comisia le va determina la propria discreție ca fiind suficiente pentru a refuza cererea Solicitantului conform Programului.
Circumstanțele care nu pot fi confirmate prin intermediul rapoartelor de evaluare se confirmă prin documente suplimentare conform procedurii aprobate de Comisie. În cazul solicitanților care pot fi subiecții unor acuzații sau condamnări motivate politic, Comisia poate la discreția sa exercita dreptul de a accepta cererile depuse de aceste persoane, de la caz la caz, în conformitate cu procedurile aprobate de Comisie. Lista statelor ale căror cetățeni sunt considerați neeligibili să aplice la Programul de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova prin investiție se va aproba periodic de către Guvern.